Om Chalmers ODR

Chalmers Open Digital Repository (ODR) ger tillgång till studentarbeten utgivna på Chalmers tekniska högskola, såväl kandidatarbeten som examensarbeten på grund- och masternivå. Här finns även digitala specialsamlingar, som t ex Chalmers modellkammare och utvalda projektrapporter.
Det tidigaste studentarbetet är från 1958 och digital fulltext är inte tillgänglig för alla arbeten. Från år 2010 och framåt är täckningen vad gäller fulltext bra vad gäller examensarbeten på mastersnivå. Observera att kandidatuppsatser är mindre väl representerade i databasen.

Om du inte hittar ett visst arbete eller om fulltext saknas, kan du vända dig till Chalmers bibliotek för att låna en tryckt kopia (gäller äldre arbeten) eller vända dig direkt till institutionen på Chalmers.

Doktors- och licentiatavhandlingar finns tillgängliga via Research.chalmers.se tillsammans med andra forskningspublikationer.

Innehållet i denna tjänst är tillgänglig för andra tjänster, som Uppsök och uppsatser.se, liksom för Google och andra sökmotorer.

ODR är en tjänst som tillhandahålls av Chalmers bibliotek.

Personuppgifter och cookies
Tillgänglighet
Kontakt och feedback

Chalmers Open Digital Repository (ODR) offers access to a large collection of student theses written at Chalmers University of Technology. It also contains selected special digital collections, such as Chalmers Model Chambers and student project reports.

Full text versions are not available for all records, but from 2010 and forward, master"s theses are well covered. For earlier years the coverage is scattered, the earliest work is from 1958 (no full text though).

ODR is a service provided by Chalmers Library.

Privacy and cookies
Accessibility
Contact and feedback