Tillgänglighet för odr.chalmers.se

Chalmers tekniska högskola står bakom denna webbplats och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Nedan beskrivs hur odr.chalmers.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är delvis tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
I den mån det finns kända brister så redovisas dessa nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du gör detta enklast genom att

  • skicka e-post till research.lib@chalmers.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter så kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala detta.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Inga ingående PDF-dokument är tillgänglighetsanpassade. Se nedan.
  • Länk för att gå direkt till huvudsakligt innehåll saknas (W3C WCAG 2.1, 2.4.1)
  • Formulär utan knapp för att skicka (W3C WCAG 2.1, 3.2.2)
  • Fel och/eller inkonsekvenser i användandet av html-taggar (W3C WCAG 2.1, 4.1.1)

Oskäligt betungande anpassning

Chalmers tekniska högskola åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av innehåll och tjänster på odr.chalmers.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi åberopar undantaget på följande grunder:

  • Det huvudsakliga innehållet i odr.chalmers.se består av ca 14,000 PDF-filer (främst fulltextversioner av examensarbeten). Dessa har framställts och laddats upp av studenter och adminstratörer under en längre tidsperiod och med hjälp av olika versioner av Adobe Acrobat och annan mjukvara. Att validera och framför allt anpassa samtliga av dessa till nuvarande lagkrav är en i nuläget inte genomförbar uppgift.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen har testats med utgångspunkt i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Testerna har utförts både genom manuella bedömningar och med hjälp av externa verktyg, såsom Automated Accessibility Testing Tool (AATT) och Access Monitor Plus. För testning och anpassning av kontraster i komponenter och grafik har även verktyget WebAIM Contrast checker använts.

Informationen på denna sida uppdaterades senast 2022-10-14

Accessibility of odr.chalmers.se

This website is run by Chalmers University of Technology. We want as many people as possible to be able to use this website, and this document describes how odr.chalmers.se complies with the accessibility regulations, any known accessibility issues, and how you can report problems so that we can fix them.

How accessible is odr.chalmers.se?

We know that some parts of this website might not be fully accessible. See below for more information.

Reporting accessibility problems with this website

We're always looking to improve the accessibility of this website. If you find any problems that aren't listed on this page or if we're not meeting the requirements of the accessibility regulations, contact us and let us know about the problem. You can contact us by sending an e-mail to research.lib@chalmers.se

Enforcement procedure

The Agency for Digital Government is responsible for enforcing the accessibility regulations. If you're not happy with how we respond to your complaint, contact the Agency for Digital Government to lodge a complaint.

Content that is not fulfilling the requirements

  • No PDF documents have been tested. See the section on disproportionate burden below.
  • Link to skip to main content missing (WCAG 2.1, 2.4.1)
  • Forms without the submit button (WCAG 2.1, 3.2.2)
  • HTML tag errors and/or inconsistencies (WCAG 2.1, 4.1.1)

Disproportionate burden

Chalmers University of Technology invokes an exemption for disproportionate burden in accordance with § 12 in the accessibility regulations for the content described below:
The main contents of odr.chalmers.se consist of approximately 14,000 PDF documents (primarily fulltext versions of theses and exam papers). These have been produced and uploaded by students and administrators over a long period of time and by using different versions of Adobe Acrobat and other software. To validate and - if needed - adopt these to current regulations is not something that we are able to do at the moment.

How we tested this website

The accessibility of odr.chalmers.se is based on the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, and has been tested internally, both manually and by using tools, such as Automated Accessibility Testing Tool (AATT) and Access Monitor Plus. For the testing of colors and contrast, the tool WebAIM Contrast checker has been used.

This page was last updated 2022-10-14