Persondata och cookies

Nedan beskrivs hur tjänsten odr.chalmers.se behandlar personuppgifter och uppgifter som berör dig som besöker tjänsten. Kontakta gärna research.lib@chalmers.se om du har några frågor.

Cookies

Tjänsten använder i första hand cookies för att hantera auktorisering av inloggade användare och/eller hantera inställningar och aktivitet under en användares aktuella besök till tjänsten, s k session cookies. Dessa cookies försvinner från användarens dator när sessionen är slut, dvs när användaren lämnar tjänsten, genom att stänga webbläsaren eller vara inaktiv en längre tid.
Vissa cookies skapas också av Matomo, som är en programvara för att mäta och analysera trafik i tjänsten (läs mer nedan). Dessa kan sparas i webbläsaren under en begränsad tid. Inga andra cookies från tredje part och/eller cookies med anknytning till reklam eller kommersiella tjänster används.
Vill du inte acceptera cookies så kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också alla redan sparade cookies raderas. På webbplatsen minacookies.se finns bra information om hur du hanterar kakor/cookies i olika webbläsare.

Behandling av personuppgifter

odr.chalmers.se behandlar och lagrar begränsade data om personer i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), för i huvudsak två syften:

  • för att på lång sikt kunna tillhandahålla säker, verifierad och korrekt information
  • för att säkerställa att endast behöriga personer får åtkomst till funktioner och information i systemet som inte är publikt tillgänglig

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att tjänsten odr.chalmers.se skall kunna erbjudas och tillhandahålla korrekt, verifierad och uppdaterad information.

Huvudsakligen behandlas enbart bibliografiska uppgifter (namn) och sådana uppgifter som behövs för att kunna säkerställa ovanstående på ett långsiktigt och säkert sätt.

odr.chalmers.se hanterar inga känsliga personuppgifter och heller inga privata uppgifter, såsom personnummer, konton i sociala medier eller privata adresser. En person kan när som helst begära att få utdrag över vilka uppgifter som finns sparade om personen och/eller begära att sådana uppgifter raderas från tjänsten.

Besökare

För att logga och analysera trafik till tjänsten odr.chalmers.se använder vi programvaran Matomo (f.d. Piwik), som är open source och som driftas och administreras lokalt av Chalmers bibliotek. Vi använder inga externa spårningstjänster, som Google Analytics, och delar heller aldrig uppgifter om besök till tjänsten med någon tredje part.

Genom anonymisering av ip-nummer säkerställs att ingen information som kan knytas till någon enskild person eller dator lagras. Lagrade besöksdata raderas löpande efter maximalt 6 månader.

Loggning av trafik till tjänsten sker för två syften:

  • för att kunna analysera och presentera Chalmers forsknings digitala synlighet och impact, vilket är ett av tjänstens huvudsakliga uppdrag
  • för att få en korrekt uppfattning om hur tjänsten används och därigenom få underlag för att kontinuerligt kunna utveckla och förbättra användarupplevelsen

Du kan alltid välja att inte låta tjänsten spara uppgifter om dina besök genom att konfigurera webbläsaren att inte tillåta spårningstjänster, alternativt ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie.

Vi vill påminna om att du som besökare aktivt bidrar till en bättre tjänst genom att låta oss ta del av hur du använder den och att vi aldrig sparar uppgifter som kan kopplas till enskilda personer.

Informationen på denna sida uppdaterades senast 2022-08-26

This page describes how the service odr.chalmers.se treats personal data and information about your visit. Please contact research.lib@chalmers.se if you have any questions.

Cookies

odr.chalmers.se uses session cookies to manage the authentication of logged in users and/or manage settings and activity during a session. These cookies are removed from the user's computer when the session is over, i.e. when the user leaves the service, either by closing the browser or being inactive for a longer period.
Some cookies are also created by Matomo, a software for measuring and analysing traffic in the service (read below). These cookies can be saved in the browser for a limited time. No other third-party cookies and/or cookies related to advertising or commercial services are used.
If you do not want to accept cookies, your web browser can be set so to refuse storage or allow you to be informed every time a website requests to store a cookie. The browser can also delete all cookies already saved.
The website allaboutcookies.org contains useful information on how to manage cookies in different browsers.

Processing and storing personal data

odr.chalmers.se processes and stores data on persons in accordance with the EU Data Protection Regulation (GDPR), for two main purposes:

  • to be able to provide secure, verified and accurate information in the long term
  • to ensure that only authorized persons have access to features and information in the system that are not publicly available

The processing of personal data is necessary for odr.chalmers.se to be offered and to provide accurate, verified and updated information.

We mainly process bibliographic data to ensure long-term security.

odr.chalmers.se does not handle sensitive personal data or private information, such as social security numbers, social media accounts or private addresses. A person may at any time request an extract of what data is stored about the person and/or request that such information be deleted from the service.

Visitors

To log and analyse traffic to odr.chalmers.se we use the software Matomo which is an open source software, operated and administered locally by the Chalmers library. We do not use external tracking services, such as Google Analytics, nor do we share information about visits to the service with any third party.

By anonymising IP-numbers, no information that can be associated with any individual or computer is stored. Stored visitor data is deleted after a maximum of 6 months.

Logging of traffic to the service is done for two purposes:

  • to be able to analyze and present Chalmers research's digital visibility and impact, which is one of the service's main tasks
  • to get a proper understanding of how the service is used and thereby gain the basis for continuous development and improving the user experience

You may always choose not to allow the service to store information about your visits by configuring your browser or by setting your browser to automatically deny cookies or to be notified every time a site requests to store a cookie.

We would like to remind you that you as a visitor actively contribute to a better service by letting us know how you use it and that we never save data that can be linked to individuals.

Information on this page was last updated 2022-08-26