Tillförsel av luft i publika lokaler-En experimentell studie av lufttillförsel med och utan störningar i rummet

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19851
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Tillförsel av luft i publika lokaler-En experimentell studie av lufttillförsel med och utan störningar i rummet
Authors: Johansson, Björn
Abstract: Detta arbete redovisar känsligheten hos deplacerande och omblandande system för lufttillförsel. Studien grundas på mätningar i laboratoriemiljö där olika typer av försöksuppställningar har använts. För att simulera personbelastning i lokalen har värmekällor använts, dessa har fungerat både som fysiskt hinder och som termisk belastning. I försöken studeras först strömningsmönstret i rummet visuellt med hjälp av rök, sedan mäts lufthastigheter och temperaturer. Detta görs både för ett stört och för ett ostört fall, med stört avses användning av värmekällor i försöksrummet. Resultaten från mätningarna ligger grund för en jämförelse av rummets funktion med och utan värmekällor, samt en jämförelse med det projekteringsunderlag som dontillverkaren presenterar. Rapporten ger en allmän beskrivning av termiskt klimat i lokaler, vilka parametrar som påverkar vår upplevelse av klimatet och hur olika principer vid tillförsel av luft fungerar. Därefter beskriv mätuppgiften och den utrustning som använts vid mätningarna. Tyngdpunkten i rapporten ligger i redovisning av mätresultat. I slutet av rapporten diskuteras resultaten och en jämförelse med dontillverkarens projekteringsanvisningar görs. Resultaten från mätningarna har visat att det inte blir någon betydande påverkan vid de olika typer av försöksuppställningar som studerats, vidare att det finns goda marginaler i de dondata som presenteras av dontillverkaren. Från försöken konstateras att donntilverkarens rekommendationer går att tillämpa även då rummets användning inte svarar mot ideala förhållanden. Slutsatsen som kan dras av arbetet är att det går att uppfylla de krav som ställs med avseende på lufthastigheter och temperaturer för den luft som tillförs lokalen även vid relativt stora luftomsättningar och störda förhållanden.
Keywords: Byggnadsteknik;Building engineering
Issue Date: 2003
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för installationsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Building Services Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik : 2003:01
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19851
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.