Effekten av Kemiras processhjälpmedel BDP866 i Hulesjöns avloppsreningsverks rötgas kammare för matavfall

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2015
Författare
Andersson, Amanda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Biogas tillverkas i stor utsträckning med mikrobiell nedbrytning i rötkammare. För att ha en stabil gasproduktion krävs det bland annat att bakteriekulturen i rötkammaren är välmående och har en rik mångfald. För att uppnå detta kan det ibland vara nödvändigt att tillsätta extra tillskott av olika ämnen. I rötkammaren för matavfall har Hulesjöns reningsverk valt att dosera Kemiras processhjälpmedel BDP688 för att optimera processen. BDP688 innehåller bland annat spårämnen som kobolt, nickel och selen, samt järnklorid. Denna kombination av spårämnen skall vara bra för bakterierna i det metanbildande steget och därmed reducera höga halter av organiska flyktiga syror. Järnklorid sänker pH-värdet och binder svavel. Detta processhjälpmedel har reningsverket blivit rekommenderade att dosera till rötkammaren för matavfall då den har producerat lite gas och haft höga värden av flyktiga organiska syror. Syftet med arbetet är att utforska hur flyktiga organiska syror, övriga processparametrar samt gasproduktionen påverkas av tillsatsen av BDP866. Detta har studerats genom att utföra kontinuerlig provtagning under en 10 veckors period som startade 4 veckor efter att processhjälpmedlet hade börjat doserats till rötkammaren. Resultatet av undersökningen var att mängden flyktiga organiska syror minskade, de flesta processparametrarna förbättrades och nådde stabilitet samt att gasproduktionen ökade. Detta tyder på att tillsatsen av processhjälpmedlet har resulterat i en stabil process som kan kompensera för störningar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi, Livsvetenskaper, Kemi, Biologiska vetenskaper, Miljöbioteknik, Industriell bioteknik, Bioprocessteknik, Biokemikalier, Energy, Life Science, Chemical Sciences, Biological Sciences, Environmental Biotechnology, Industrial Biotechnology, Bioprocess Technology, Biochemicals
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material