Logistik och hantering av hästgödsel

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239196
Download file(s):
File Description SizeFormat 
239196.pdfFulltext17.02 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Logistik och hantering av hästgödsel
Authors: Guldbrand, Hanna
Brännström, Carolina
Abstract: Jordbruksverket i samarbete med Statistiska centralbyrån (2011) uppskattade i en undersökning år 2010 att antalet hästar i Sverige var 362 000. Gödselhanteringen utgör för många stallägare ett stort problem och är i vissa fall mycket kostsam, speciellt för de hästägare med hästar placerade i och omkring tätorter (Hästföretagarna i Göteborgsregionen, 2015). Lagringen av gödsel kräver stora ytor och förflyttningen av gödseln kan leda till kostsamma och komplicerade transporter för många hästägare. Hästföretagarna i Göteborgsregionen påbörjade år 2011 ett projekt för att finna sätt att göra gödselhanteringen mer lönsam och miljövänlig och ha möjlighet att tillvarata närings- och energiinnehållet i gödseln. Efter en förstudie framtogs förslaget att samröta matavfall med hästgödsel för att producera biogas. Detta arbete genomförs vid Chalmers och behandlar den logistiska delen av projektet. Forskningsfrågorna som besvaras är hur dagens logistiksystem ser ut och vilka de bakomliggande faktorerna till dess struktur är, samt vilken förbättringspotential som finns för ett framtida system. För att få förståelse för problematiken påbörjades en identifikation av problemet och en teoretisk referensram togs fram. Tre åkerier samt sju stallägare intervjuades och studiebesök gjordes på samtliga stall. Ur detta framkom att gödselhanteringen ser mycket olika ut för stallen och att alternativen är begränsade. Faktorer som identifierats som avgörande vid energiproduktion av hästgödsel har tagits fram samt hur detta har en inverkan på logistiken. Faktorerna är: • Geografisk placering av stallen • Varierande insamlingsfrekvens • Varierande storlek på stallen • Maxlasten vid transport avgörs av vikten, inte volymen • Lastning från lagringsplats till lastbärare • Varierande framkomlighet på vägarna • Utrymme vid lagringsplatsen • Ojämn mark vid lagringsplatsen • Estetiska krav på lagringsplats • Gödselns egenskaper vid lagring • Väderförhållanden • Gödselkvalitet • Lagstiftning kring lagringskapacitet Dessa faktorer begränsar eller möjliggör en effektiv logistik. Begränsningar som identifierats är bland annat planeringssvårigheter, val av lastbärare och fordon samt lagringsplats. Rekommendationer utifrån de olika faktorernas påverkan på logistiken har tagits fram. För att underlätta logistiken bör standarder införas med hjälp av nyckelparametrar, så som frekvens, vikt och avstånd. Förslagsvis bör de stora stallen använda sig av containerlösning och samlastningsmöjligheter bör ses över. För de små stallen ges två förslag på standardiserade system; kärl- samt storsäckssystem. Dessa system gör det möjligt att utnyttja maximal fyllnadsgrad på lastbärarna och möjliggör samlastning med gödseln från flera stall. En fast insamlingsfrekvens hade möjliggjort ett jämnare flöde och underlättat för planering och eventuellt samlastning. Avslutningsvis krävs teknisk utveckling inom området och logistik för gödselhantering i allmänhet för att utveckla stallverksamhet.
Keywords: Livsvetenskaper;Grundläggande vetenskaper;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Andra lantbruksrelaterade vetenskaper;Life Science;Basic Sciences;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Other Agricultural Sciences
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för fysik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Physics (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239196
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.