Dubbeljonisation av allen med hjälp av högenergetiska fotoner

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300868
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
Projektarbete_TIFX04-20-21.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Titel: Dubbeljonisation av allen med hjälp av högenergetiska fotoner
Författare: Miniotaité, Ugnè
Forsmalm, Emma
Forsmalm, Malin
Sammanfattning: Detta arbete presenterar en studie om dubbeljonisation av molekylen allen vid absorption av högenergetiska fotoner. Vi undersöker i denna rapport valensdubbeljonisation och Augerprocesser hos allen. Syftet är att jämföra dubbbeljonisationenergier hos allen med teoretiskt beräknade värden och kunna relatera resultaten till dubbeljonisation och Augerprocesser hos den reaktiva molekylen HNCO. Spektroskopimetoden som använts kallas TOF-PEPECO och grundas i att emitterade elektroners flygtider mäts, samt identifierar de korrelerade elektronerna från jonisationshändelserna. För att kunna undersöka Augerprocesser har fotonenergier på över 300 eV använts, medan direkt dubbeljonisation kan uppnås redan vid lägre energier och där har energier mellan 40,81 eV och 110,0 eV använts. Den lägsta experimentellt erhållna dubbeljonisationsenergin har uppmätts till 27, 9 ± 0,3 eV. Totalt kunde fem dubbeljonisationstoppar urskiljas inom intervallet 27,9 eV till 47,9 eV. För att kunna tolka de senare topparna mer ingående krävs fortsatta teoretiska studier. Mätningarna på Augerstrukturen stödjer den lägsta experimentellt uppmätta vertikala dubbeljonisationenergin. Vi kan även se att allen har väldigt många repulsiva exciterade dubbeljonisationstillstånd. Från jämförelser mellan HNCO och allen framgår det att kvantmekaniska beräkningar och simuleringar på molekylerna är nödvändiga för att med säkerhet kunna förklara deras likheter och olikheter i dubbeljoniserade tillstånd samt kartlägga deras elektronstrukturer.
Nyckelord: allen;dubbeljonisation;Auger;synkrotron
Utgivningsdatum: 2020
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för fysik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300868
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!