Dubbeljonisation av allen med hjälp av högenergetiska fotoner

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Program
Publicerad
2020
Författare
Miniotaité, Ugnè
Forsmalm, Emma
Forsmalm, Malin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta arbete presenterar en studie om dubbeljonisation av molekylen allen vid absorption av högenergetiska fotoner. Vi undersöker i denna rapport valensdubbeljonisation och Augerprocesser hos allen. Syftet är att jämföra dubbbeljonisationenergier hos allen med teoretiskt beräknade värden och kunna relatera resultaten till dubbeljonisation och Augerprocesser hos den reaktiva molekylen HNCO. Spektroskopimetoden som använts kallas TOF-PEPECO och grundas i att emitterade elektroners flygtider mäts, samt identifierar de korrelerade elektronerna från jonisationshändelserna. För att kunna undersöka Augerprocesser har fotonenergier på över 300 eV använts, medan direkt dubbeljonisation kan uppnås redan vid lägre energier och där har energier mellan 40,81 eV och 110,0 eV använts. Den lägsta experimentellt erhållna dubbeljonisationsenergin har uppmätts till 27, 9 ± 0,3 eV. Totalt kunde fem dubbeljonisationstoppar urskiljas inom intervallet 27,9 eV till 47,9 eV. För att kunna tolka de senare topparna mer ingående krävs fortsatta teoretiska studier. Mätningarna på Augerstrukturen stödjer den lägsta experimentellt uppmätta vertikala dubbeljonisationenergin. Vi kan även se att allen har väldigt många repulsiva exciterade dubbeljonisationstillstånd. Från jämförelser mellan HNCO och allen framgår det att kvantmekaniska beräkningar och simuleringar på molekylerna är nödvändiga för att med säkerhet kunna förklara deras likheter och olikheter i dubbeljoniserade tillstånd samt kartlägga deras elektronstrukturer.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
allen , dubbeljonisation , Auger , synkrotron
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index