Alternativ systemutformning av fjärrvärmenät. Betraktelse av distributionssystem utifrån temperaturnivåer och en förenklad miljövärderingsmetodik

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2002
Författare
Böckmann, Stein
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Arbetet exemplifierar en energi- och miljöteknisk värdering med två alternativa fjärrvärmesystem. Ett referenssystem, med temperaturnivå 108/38 gr C på primärsidan och 80/33 gr C på sekundärsidan, jämförs med ett lågtemperaturssystem, 70/30 gr C respektive 65/25 gr C. I arbetet dimensioneras lågtemperatursystemet för att täcka samma behov som referenssystemet, detta för att de två systemen skall kunna jämföras med avseende på materialbehov under uppförande samt energiförbrukning under drift. En jämförelse av de två systemen från miljöbelastningssynpunkt görs med de två värderingsmetoderna Eco-indicator 95 och EPS. Analysen visar att lågtemperatursystemet ger en betydligt lägre total miljöbelastning. Detta beror på att värmeförlusterna minskar drastiskt. Det framgår också att materialåtgång för lågtemperaturalternativet är högre jämfört med referenssystemet
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Byggnadsteknik , Building engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index