Energieffektiva HVAC-system för bostadsenheter offshore-analys av projekteringsförutsättningar och systemval

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2004
Författare
Ulinder, David
Walfridsson, Caroline
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Pharmadule Emtunga AB är en koncern med tre olika affärsområden som alla har samma koncept. Det består av design och konstruktion av individuella moduler med inredning, som sedan sätts ihop till kompletta anläggningar. Emtunga, som är den division som står för tillverkningen av bostadsdelen till offshore, har kunder där det primära kravet är att säkerställa säkerhet av drift och anställda på plattformen. Vikten på den färdiga anläggningen är av stor betydelse och kunden vill ha kortast möjliga leveranstid på sin beställning. Detta gör att Emtunga optimerar sin projektering med hänsyn till vikt och tid för att kunna tillgodose sina kunders behov. Som en del i detta ingår optimeringen av ventilations- och värmesystem. Går det då med bibehållen driftsäkerhet och under givna förutsättningar att sänka energiförbrukningen och samtidigt få goda projekteringsförutsättningar i form av projekteringstid och viktminskning? Kan ett sådant alternativt system ge en enklare helhetslösning? Vilka lokala förutsättningar utöver regelverk, klassificeringssällskap och kundkrav påverkar valet av de tekniska systemen under projektering? För att besvara dessa frågor har ett referensobjekt Mad Dog, med placering i Mexikanska Gulfen, studerats. Dess luftbehandlingssystem består av ett returluftssystem med separat avluft. Med utgångspunkt från de gällande projekteringsförutsättningar för Mad Dog har en energioptimering gjorts och fyra alternativa system presenteras i rapporten. För dessa system har en regelverkskontroll gjorts som visar att de uppfyller de krav som ställs på bostadsenheter offshore. För att underlätta en sådan kontroll har en genomgång och sammanställning av regelverk och myndighetskrav gjorts. Arbetet har lett fram till ett rekommenderat system till Mad Dog. Detta består av två roterande värmeväxlare och utan separat system för avluft. Rekommendationen bygger på ett beslutsunderlag bestående av parametrar som energibesparing, installerad effekt, viktminskning och tidsbesparing. Arbetet visar att en projektering mot funktion och energieffektivitet ger ytterligare vinster i projekteringstid, vikt och utrymme. De lokala förutsättningar som styr systemvalet är klimatet och framför allt kundkraven. De formella kraven begränsar inte valet av en energieffektiv lösning. Detta innebär att en systemlösning med två roterande värmeväxlare kan införas på marknaden genom att visa på de vinster systemet ger i form av bland annat minskad driftkostnad, minskat utrymme och snabbare leverans.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Byggnadsteknik , Building engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index