Bränsleceller - så fungerar de; en granskning av framtidens energiomvandlare

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Åkesjö, Anders
Garberg Löfving, Ellen
Granberg, Henrik
Bergman, Martin
Romare, Mia
Rosenstam, Oscar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Energiframställningen idag är främst baserad på fossila bränslen, vilket inte är håll- bart i ett längre perspektiv. Därför letas alternativa, förnyelsebara energikällor och energiomvandlare. Bränsleceller är alternativa energiomvandlare som utvecklats un- der en längre tid och nästan lika länge uppgetts vara nära kommersialisering. Det är därför intressant att studera hur långt bränslecellstekniken faktiskt har kommit i sin utveckling. I denna rapport har detta gjorts genom att presentera teorin bakom bränsleceller, samt kritiskt granska vilken roll bränsleceller har i samhället idag och vad de kan få för roll i framtiden. Vissa fundamentala egenskaper hos bränslecellerna har belysts genom att utföra och dokumentera laborationer på två olika bränslecel- ler. Slutsatsen blir att det finns svårigheter med bränslecellstekniken, framför allt kost- naden och prestandan, och dessa svårigheter måste övervinnas innan den kan slå igenom i stor skala. Bränslecellerna lever idag inte upp till de högt ställda förvänt- ningarna, men har stor potential.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialfysik med ytfysik , Material physics with surface physics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index