Släpp filer för att lägga till dem i posten, eller

Inga filer har laddats upp.

VILLKOR FÖR PUBLICERING

Samtliga arbeten i odr.chalmers.se skyddas av upphovsrätt. Se respektive publicering för licensvillkor.

För studentarbeten från Chalmers tekniska högskola gäller följande:

 • Endast godkända examinerade studentarbeten får publiceras.
 • Samtliga studenter/författare till ett arbete måste ha godkänt e-publicering på arbetskort eller blankett (för kandidatarbeten). Avtalsdokument (arbetskort/blankett) skall arkiveras på institutionen.
 • Ett exemplar av arbetet skall arkiveras, antingen på papper i institutionens arkiv, eller elektroniskt i Chalmers 360.
 • Studentarbeten publiceras endast elektroniskt, med undantag för masteruppsatser från arkitektprogrammen som även levereras i tryckt version till Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket.

För bilder i Chalmers Modellkammare gäller följande:

 • Upphovsrätten tillhör fotografen, denne har rätt att bli namngiven tillsammans med sitt verk.
 • Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.
 • I de fall då fotograf saknas anges Chalmers tekniska högskola som upphovsman.

CONDITIONS FOR PUBLISHING

All works in odr.chalmers.se are protected by copyright. See each record for specific information about license(s).

For student papers at Chalmers University of Technology the following applies:

 • Only examined and approved student theses should be published.
 • All students/authors of a thesis must have given their consent to e-publishing on the Work Card/publishing agreement. The signed agreements should be archived at the department.
 • One copy of the work must be archived, either in paper format in the department archive or electronically in Chalmers 360.
 • Student theses are only electronically published, except masters theses from architecture programs that also should be delivered to the ACE Library in printed format.

For images in Chalmers Model Archive the following applies:

 • Copyright belongs to the photographer, he or she has the right to be named together with the work.
 • All images are free to use under Creative Commons license CCBY.
 • In cases where a photographer is missing, Chalmers University of Technology is named as the creator.