Visualization of Future Transport Concepts

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/112023
Download file(s):
File Description SizeFormat 
112023.pdfFulltext2.46 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Visualization of Future Transport Concepts
Authors: Klein, Mattias J
Lund, Henrik
Abstract: Abstract This thesis addresses new needs in the field of visualization at the company Volvo Technology. Its goal is to investigate and suggest appropriate visualization practices in relation to Soft Products, a relatively new business area of the company. Initially the focus was to find a visualization technique for a specific purpose but the thesis revealed the need for a broader understanding of different visualization techniques. From these insights the thesis describes different possible purposes that visualizations could have at Volvo Technology and suggests appropriate visualization guidelines. To validate and exemplify the proposed visualization guidelines a concept demonstrator was created. The concept demonstrator is a visualization of a future transport concept, and during the creation of the concept demonstrator many problems and needs regarding visualization were revealed. The conclusion argues for a definition of the purpose of visualization before implementing the visualizations at Volvo Technology. The initial goal of Volvo Technology was mainly to focus on ways of creating more impressive visualizations, but the thesis reveals that the needs concerning visualization are much more diverse. // Sammanfattning Denna masteruppsats behandlar nya visualiseringsbehov hos företaget Volvo Technology. Målet med uppsatsen är att undersöka och föreslå lämpliga visualiseringstillämningar inom området ”Soft Products”, ett relativt nytt branschområde hos företaget. Till en början låg fokus på att hitta en visualiseringsteknik för ett specifikt syfte, men det visade sig att även en bredare förståelse för olika visualiseringstekniker behövdes. Med dessa insikter som grund beskriver uppsatsen olika syften visualiseringar kan ha hos Volvo Technology och föreslår även lämpliga riktlinjer för visualiseringar. För att validera och exemplifiera dessa riktlinjer skapades även en konceptdemonstratör. Konceptdemonstratören är en visualisering av et framtida transporteringskoncept, och när konceptdemonstratören skapades identifierades flera problem och behov relaterade till visualisering. Slutsatsen beskriver vikten av att definiera syftet med visualiseringen före implementering. Det ursprungliga målet från Volvo Technology var att fokusera på nya sätt att skapa imponerande visualiseringar, men den här uppsatsen demonstrerar att behovet av visualiseringar är betydligt mer mångsidigt.
Keywords: Datalogi;Övrig informationsteknik;Computer science;Other information technology
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/112023
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.