Anslutning av vindkraftpark till befintligt nät

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/174156
Download file(s):
File Description SizeFormat 
174156.pdfFulltext3.45 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Anslutning av vindkraftpark till befintligt nät
Authors: Nutti, Anders
Abstract: Detta examensarbete är utfört på Fortum Service AB samt Fortum Distribution AB i Kungsbacka. När en förfrågan om anslutning av en produktionsanläggning kommer till elnätsägaren är det elnätsägarens skyldighet att göra beräkningar om huruvida nätet behöver förstärkas eller inte. Uppgiften för examensarbetet var att se på vilket sätt en planerad vindkraftanslutning kan påverka elkvaliteten samt att se på kabelsträckningar. Även alternativa anslutningar och grov kostnadskalkyl skulle presenteras. För elkvalitetsberäkningarna användes AMP och ASP som är riktlinjer för anslutning av produktionsanläggningar till elnätet. Data om kraftverken följde med uppdragsbeskrivningen. Det presenteras olika kabelsträckningsalternativ i rapporten. För de olika sträckningarna görs även en jämförelse mellan konstruktionsspänningsalternativen 12 och 24 kV. Vid val av den högre spänningsnivån tillkommer ökade kostnader för ombyggnation eller nybyggnation av fördelningsstation. Vid val av 24 kV minskar förlusterna i näten men anläggningskostnaderna ökar vilket sammantaget gör att det ekonomiskt är fördelaktigast att använda konstruktionsspänningen 12 kV vid anslutning av vindkraftparken. I rapporten framkommer det att vid val av kabel är det fördelaktigast att använda kablar med ledararean 240 mm2 trots att andra ledarareor är fullt tillräckliga för distribution av el från vindkraftverken. Resultatet grundar sig på en kombination av investeringskostnader, effektförluster i kablarna och vindkraftverkens beräknade livslängd. Elkvalitetsmässigt finns det inget hinder för anslutning av vindkraftverken till samma skena som elkunder är anslutna till. Det är dock lämpligt att vid en ombyggnation av fördelningsstationen i Fjärås lägga till en skena så att en separation mellan konsumtion och produktion av el kan ske.
Keywords: Geovetenskap och miljövetenskap;Elkraftteknik;Earth and Related Environmental Sciences;Electric power engineering
Issue Date: 2007
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/174156
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.