The Tenant Way. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/178641
Download file(s):
File Description SizeFormat 
178641.pdfFulltext2.91 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: The Tenant Way. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster
Authors: Andersson, Victor
Woodbridge, Robert
Abstract: Fastighetsbranschen står inför en förändring. Forskning tyder på att fastighetsbolag kommer att gå mer och mer mot att bli mer traditionella tjänsteföretag och att pengar inom branschen kommer att tjänas genom att vara en så duktig förvaltare som möjligt i avseende till fastighetsdrift och hyresgästförvaltning. Denna kandidatuppsats fokuserar därför på att undersöka hur fastighetsbolag kan utveckla sina tjänster mot sina hyresgäster samt vilka faktorer som kommer vara avgörande i framtiden för att bli ett framgångsrikt fastighetsbolag. Syfte Projektets syfte är att göra en undersökning över hur fastighetsbranschen troligtvist kommer att förändra sitt strategiska arbete mot sina hyresgäster och vilka faktorer som då kommer att karaktärisera ett framgångsrikt fastighetsbolag. Frågeställningar • Vad kommer att vara viktiga framgångsfaktorer hos ett fastighetsbolag i framtiden? • På vilket sätt bör fastighetsbolag kontakta hyresgäster och hur ska de samla och dela information om sina hyresgäster för att kunna förutspå deras framtida behov? • Finns det några särskilda krav på fastighetsbolagets organisation för att tillgodose hyresgästernas behov på bästa sätt? Metod Undersökningen är av kvalitativ karaktär och baseras på intervjuer med representanter från olika fastighetsbolag och representanter från kommersiella hyresgäster. Sammanlagt har 14 intervjuer genomförts. Analysen har sedan genomförts genom att jämföra resultatet från intervjuerna med tidigare forskning inom området. Slutsatser  Var nära dina hyresgäster och håll kontinuerlig kontakt med dem  Dela in fastighetsbeståndet i olika verksamheter  Dela upp fastighetsbeståndet mellan fastighetsförvaltarna utifrån typ av lokal istället för geografisk placering  Ha en person i key account manager-position  Möjliggör för hyresgästen att fokusera på sin kärnverksamhet  Inom retail fokusera på att skapa bra handelsmiljöer  Inom övriga branscher skapa konceptfastigheter och ha personer som är experter på olika koncept  Ta personlig kontakt med eventuella nya hyresgäster  Jobba enligt vad vi valt att kalla ”The Tenant Way” The real estate industry is facing a change. Research predicts that real estate companies will go towards being more traditional service companies and that money in the industry will be earned by being such a good manager as possible in regard to property management and tenant management. This bachelor thesis therefor focuses on examining how real estate companies can develop their services to their tenants and what factors that will be important in the future to be a successful real estate company. Purpose The thesis aims to conduct a study of how the real estate industry most likely will change its strategic work towards their tenants and give example of factors which will characterize a successful real estate company in the future. Primary questions • What will be the key success factors of a real estate company in the future? • How should the contact with tenants look like and how do you collect and share information about the tenants in order to predict their future needs? • Are there any special requirements for the organization of the real estate company to meet the tenants´ needs in the best way? Method The study is a qualitative study and is based on interviews with representatives of various real estate companies and tenants that have different types of premises. In total, 14 interviews were conducted. The analysis has been carried out by comparing the results from the interviews with previous research in the area. Conclusions  Be close to your tenants and keep in constant contact with them  Divide the property portfolio in various activities  Divide property portfolio between property managers by type of local rather than geographic location  Have a person in key account manager position  Enabling tenants to focus on their core business  In retail, focus on creating good retail environments  In other industries create concept properties and have people who are experts on various concepts  Take personal contact with potential new tenants  Work according to what we prefer to call "The Tenant Way"
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering;Building Futures
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/178641
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.