Aggregation av Parkinsonproteinet -synuklein (vildtyp och sjukdomsvarianterna A30P och A53T) samt interaktion med liposomer

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256104
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256104.pdfFulltext6.24 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Aggregation av Parkinsonproteinet -synuklein (vildtyp och sjukdomsvarianterna A30P och A53T) samt interaktion med liposomer
Authors: Lorentzon, Emma
Olsson, Anna
Sundvall, Nathalie
Tingvall Gustafsson, Johanna
Torell Björkman, Agnes
Vånder, Frida
Abstract: Parkinsons sjukdom ¨ar en vanlig ˚aldersrelaterad neurodegenerativ sjukdom, som leder till b˚ade motoriska och kognitiva problem. Sjukdomen karakt¨ariseras av ab-normal ansamling av proteinaggregat, kallade Lewykroppar, inneh˚allande amyloida fibrer. Dessa fibrer best˚ar till stor del av proteinet α-synuklein, som fr¨amst ˚aterfinns i de presynaptiska nervterminalerna, d¨ar det interagerar med bland annat fosfolipider och andra molekyler. Syftet med projektet ¨ar att studera hur tre varianter av α-synuklein, vildtyp samt tv˚a sjukdomsalstrande mutationer, A30P och A53T, aggregerar samt interage-rar med liposomer. Liposomerna best˚ar av DOPC, DOPS, DOPE och kolesterol f¨or att efterlikna synaptiska vesiklar i hj¨arnan. Proteinstruktur samt aggregationskinetik in¨arvaro av liposomer unders¨oktes m.h.a. cirkul¨ar dikroism och fluorescenspektro-skopi. Studien visar att samtliga α-synukleinvarianter interagerar med liposomerna. Vildtypen och A53T-mutanten uppvisar en likartad strukturell f¨or¨andring, i form av en ¨okning av α-helixstruktur, i n¨arvaro av liposomer, medan A30P-mutanten uppvisade l¨agre grad av strukturf¨or¨andring. Aggregationskinetiken f¨or samtliga proteinvarianter inhiberas av de syntetiska liposomerna, vilket observeras m.h.a. tioflavin T fluorescens. Prov inneha˚llande enbart protein aggregerar snabbare ¨an i n¨arvaro av liposomer. Slutsatsen ¨ar att samtliga varianter av α-synuklein interagerar med membran-modellen, som inducerar en f¨or¨andring av deras sekund¨arstruktur. Aggregationen f¨or samtliga proteinvarianter inhiberas i n¨arvaro av membranmodellen.
Keywords: Livsvetenskaper;Biokemi och molekylärbiologi;Biofysik;Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi);Life Science;Biochemistry and Molecular Biology;Biophysics;Medical Biotechnology (with a focus on Cell Biology)
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Biology and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256104
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.