Klassificering av neuropati baserat på svettmönster

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257387
Download file(s):
File Description SizeFormat 
257387.pdfFulltext1.54 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Klassificering av neuropati baserat på svettmönster
Authors: Broberg, Johan
Hamoodi, Hussein
Håkansson, Henrik
Kerr, Jonathan
Abstract: Syftet med undersökningen var att avgöra klassificerbarheten av patienter med perfier neuropati baserat på svettmönster med hjälp av logistisk regression. Vår data innehöll tre grupper: kontroller, neuropatiska och obekräftat neuropatiska, individer som misstänks lida av neuropati men ¨annu inte fått det bekräftat. De obekräftat neuropatiska användes bara i träningsmängden och inte i valideringsmängden. Data som användes har mätts på fot eller vad. Klassificerbarheten undersöktes för data uppmätt på patienters fot, vad samt för båda kroppsdelarna tillsammans. Undersökningen gjordes med två korsvalideringar, en inre för att bestämma ett lämpligt kovariatrum och en yttre för att avgöra den faktiska klassificerbarheten. Det bästa sättet att klassificera enligt undersökningen var att använda data från enbart vader och att använda dimensionsreducering med principialkomponentanalys för 15 kovariater. Med hundra simuleringar av vår modell blev medelvärdet av arean under grafen från receiver operating characteristic-kurvan 0.96 med en standardavvikelse på 0.01. Om de två olika klassificeringsfelen värderades lika högt och modellen designades så att båda feltyperna hade lika stor sannolikhet kunde den använda metoden klassificera med ca 10 % fel. Under undersökningen fanns problem med att datamängden innehöll få neuropatiska patienter. För framtida forskning hade det varit intressant att utöka mängden sjuka.
Keywords: Matematik;Mathematics
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257387
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.