Reduktion av mikroföroreningar, främst läkemedel, ur avloppsvatten

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Vahlund, Nathalie
Lindström, Vendela
Porota, Alex
Lyngsö, Isabella
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I denna rapport gjordes en litteraturstudie för att sammanställa vad som sker inom avancerad rening för avloppsvatten i Sverige. Det har under senare tid blivit uppmärksammat att om läkemedel inte renas bort från avloppsvatten innan det släpps ut, så kan det ha negativa effekter på miljön. Schweiz har länge varit ledande inom området avancerad rening av avloppsvatten och därmed har en del av arbetet gått ut på att se vad som har skett där, när det kommer till deras lagstiftning för läkemedelsrening, forskning och tillämpningar som gjorts. En kartläggning av vilken forskning samt vilka pilotanläggningar som har testas i Sverige har även gjorts. Ryaverket som drivs av det kommunala bolaget Gryaab AB, har varit en fallstudie för arbetet. I ett framtida scenario med lagstiftning om reduktion av läkemedel och andra mikroföroreningar är det troligt att Ryaverket kommer att få utsläppskrav på sig eftersom det är ett av de största avloppsreningsverken i Sverige. Det har undersökts vilken metod som skulle vara mest fördelaktig för Gryaab att tillämpa om det skulle komma krav på avancerad rening i Sverige. Fokus har legat på metoder som använder aktivt kol, vilket innefattar granulerat aktivt kol och pulveriserat aktivt kol, samt metoden ozonering. Dessa har beskrivits i arbetet och utifrån dessa och storleken på Ryaverket så har en grov kostnadsuppskattning och en miljökonsekvens gjorts. Sammanfattningsvis kan det konstateras att utifrån ett kostnadsperspektiv är ozonering det mest fördelaktiga för Gryaab att tillämpa, däremot är det stora kostnader det handlar om och om det är relevant för Gryaab att implementera, är svårt att dra slutsatser om. Utifrån ett miljöperspektiv är ozonering även här den mest fördelaktiga metoden utifrån ett livscykelperspektiv då det kräver sammanlagt mindre energi och resurser. Däremot har denna metod fler hälsorisker som måste tas hänsyn till samt utveckla ett säkert arbetssätt vid dess tillämpning.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index