Transport, spridning och fastläggning av organiska föroreningar, metaller och mikroplastpartiklar i vägdagvatten

Examensarbete på kandidatnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301366
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
ACEX10-20-74 - Desorption och sorption av trafikrelaterade partiklar.pdf6.36 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på kandidatnivå
Titel: Transport, spridning och fastläggning av organiska föroreningar, metaller och mikroplastpartiklar i vägdagvatten
Författare: Billstein, Julia
Carlsson, Ofelia
Hellström, Sofia
Välikangas, Elin
Sammanfattning: Den största delen av den mikroplast som släpps ut i Sverige kommer från vägtrafiken. För att kunna sätta in effektiva åtgärder mot detta är det viktigt att förstå transporten av dessa partiklar. Detta arbete har som syfte att undersöka spridningen hos mikroplaster, samt organiska miljögifter och metaller i vägdagvatten vid ett område i Gårda, Göteborg. Arbetet har innefattat en provtagning i den sedimentationsanläggning som ligger intill den hårt belastade vägen E6:an i Gårda, samt analys av dessa prover. I sedimentationsanläggningen leds vägdagvattnet förbi sju kamrar där tanken är att partiklar ska sedimentera bort från vattnet innan det leds ut i Mölndalsån. Arbetet tar med hjälp av litteraturstudier reda på vilka metaller eller organiska miljögifter som borde upptäckas i analysproverna, samt ämnenas möjlighet att fästa kemiskt på mikroplastpartiklar. Provtagningen utfördes i det intressanta området Gårda där avrinning endast kommer från bilvägen eller dess diken. Vid provtagning togs både vatten- och sedimentprov där analyserna av dessa är framtagna delvis i WET-labbet på Chalmers men prover har även skickats iväg till Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), ALS, Eurofines och Particle Vision i Schweiz. Enklare beräkningar av föroreningarnas belastning tagits fram, baserat på analysresultaten. Slutligen har, på WET-labbet på Chalmers, två kolonner fyllda med sediment ställts upp, för att se om partiklar lakas ut ur proverna, även en metallanalys gjordes på det urlakade vattnet. Den slutsats man kan dra utifrån resultaten i rapporten är att sedimentationsanläggnignen inte fungerar korrekt, den släpper ut både metaller och miljögifter som är skadliga för akvatiska miljöer. Analyser av det vatten som lakats ut från sediment från sedimentationsbrunn 3 och 6 visar även på att metaller inte stannar i sedimentet utan kan lakas ut igen. Detta är viktigt att ha i åtanke vid rensning av anläggningen så att sedimentet inte läggs på deponi där det kan släppa ifrån sig de miljöfarliga ämnen som ansamlats. Dock testades det aldrig om mikroplaster och organiska miljögifter lakas ut ur sedimentet eftersom tidsramen var för liten, det rekommenderas att analysera mikroplaster i lakvattnet i vidare studier.
Nyckelord: Sedimentationsanläggning;mikroplaster;lakning;organiska miljögifter;vägdagvatten;metaller
Utgivningsdatum: 2020
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301366
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!