Affärsdistrikt: lätt att göra rätt: en kvalitativ studie för att utreda begreppet affärsdistrikt för att kunna lämna förslag för utveckling av Lilla Bommen

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304663
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 - Emil Karlander och Oliver Ståhl.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Affärsdistrikt: lätt att göra rätt: en kvalitativ studie för att utreda begreppet affärsdistrikt för att kunna lämna förslag för utveckling av Lilla Bommen
Authors: Karlander, Emil
Ståhl, Oliver
Abstract: Göteborg står inför ett av de mest omfattande stadsutvecklingsprojekten i modern tid. När nya stadsdelar byggs upp konkurrerar dessa om prestigefyllda hyresgäster som just nu är verksamma i mer etablerade områden. Detta medför att press sätts på de befintliga områdena att upprätthålla hög status och standard på fastigheter och stadsrum. Just Lilla Bommen i Göteborg är ett av dessa områden som varit ett av de mest framgångsrika kontorsklustrena där fastighetsägarna i området vill bibehålla denna status. När man då ska beskriva området vill fastighetsägare beskriva det som ett affärsdistrikt men det framkom då att detta diffusa begrepp ej var vedertaget eller hade en klar definition. Syftet med examensarbetet är då att undersöka begreppet affärsdistrikt för att ge fastighetsägare och potentiella hyresgäster en förklarande diskussion om de fördelar som kan finnas i ett sådant område. Därtill ge förslag på utveckling av Lilla Bommen. Avgränsningen för examensarbetet är också gjort så att det bara undersöker vinstdrivande högproduktiva företag. Undersökningsmetoden bestod av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med ett fokus på att skapa underlag för diskussion och analys av respondenternas önskemål, behov och ‘dealbreakers’ i affärsdistrikt. Respondenterna representerar fastighetsägare, stadsutvecklare och respekterade företagsledare på framgångsrika företag. Intervjuresultaten kopplas sedan till en teoretisk referensram och litteraturstudie för att föra en djupare diskussion och analysera teman i svaren från respondenterna. I resultatet presenteras respondenternas svar som visar de önskemål, behov och ‘dealbreakers’ som hyresgäster har i ett affärsdistrikt samt vad sakkunniga ser för fördelar med det. Respondenterna förklarar tillgängligheten för de anställda samt tillgängligheten till affärer som det mest grundläggande. Därtill finns ett stort behov på en god arbetsmiljö både på kontoret och i dess närområde genom ett brett serviceutbud. Tryggheten nämns också som ytterst viktig. Arbetet förklarar till slut begreppet affärsdistrikt som ett högtillgängligt område med stora fördelar för både företagen och de anställda. Det finns en stor och kompetent arbetsmarknad för företagen att ta del av samt ett brett serviceutbud som bidrar till att affärsdistrikt ofta blir trygga områden för de anställda.
Keywords: affärsdistrikt, tillgänglighet, central business district, CBD;kontorskluster, serviceutbud, arbetsmiljö, trygghet, samverkan
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304663
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.