Flödesanalys och simulering av ny och gammal produktionsanläggning på Eka Chemicals AB

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/65660
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Flödesanalys och simulering av ny och gammal produktionsanläggning på Eka Chemicals AB
Authors: Jonsson, Kristoffer
Johansson, Björn
Fasth, Åsa
Abstract: Examensarbetet som är en del i forskningsprojektet SIMTER har genomförts på Eka Chemicals AB i Bohus (EC). EC är en av världens ledande kemitillverkar och levererar produkter till kunder som bland annat Sony, Intel och AstraZeneca. Examensarbetes huvudsyfte har varit att ta fram ett förslag på en ny produktionslayout för den nya produktionsanläggningen som företaget skall investera i. Eftersom kostnaderna för att uppföra en ny produktionsanläggning ofta är väldigt höga i samband med en nyinvestering är det därför lämpligt att göra en simulering. För att modellera en simuleringsmodell över den nya produktionsanläggningen har simuleringsprogrammet Visual Components använts. Examensarbete har under arbetets gång följt en modifierad variant av Banks modell där en stor del har varit att genomföra en så kallad LoA mätning. En LoA mätning gå ut på att mäta hur uppgiftsfördelning mellan människa och teknik är fördelad. Det vill säga hur mycket utav ett arbetsmoments som är manuellt, mekaniskt eller datoriserat. Ju lägre automationsnivån är desto mer mänskligt arbetsinnehåll är det i arbetsuppgiften och omvänt ju högre automationsnivån är, desto mer av arbetsinnehållet utförs av mekanisk och/eller datoriserad utrustning. För att kunna genomföra en LoA mätning har den så kallade DYNAMO metoden använts. I denna metod har det befintliga produktionssystemet kartlagts med hjälp av en SWOT-analys, personliga intervjuer och observationer. Detta har resulterat i en simuleringsmodell över EC: s nya produktionsanläggning, men också över de båda gamla produktionsanläggningarna, där cykeltider, störningsparametrar, standardavvikelser och tillgänglighet för alla maskinerna har kartlagts. Denna kartläggning har också visat att det med goda marginaler skall vara möjligt att producera lika mycket som i de gamla produktionsanläggningarna. Förutom teorier rörande SWOT-analys och LoA mätning presenteras det också teorier för bland annat automation, simulering, Visual Components och flödesanalys.
Keywords: Produktionsteknik;Manufacturing engineering
Issue Date: 2007
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/65660
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.