Utnyttjande av lågtempererad spillvärme - Förstudie om uppvärmning av bostäder genom tillvaratagande av restvärme från en livsmedelsbutik

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/96770
Download file(s):
File Description SizeFormat 
96770.pdfFulltext16.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Utnyttjande av lågtempererad spillvärme - Förstudie om uppvärmning av bostäder genom tillvaratagande av restvärme från en livsmedelsbutik
Authors: Agestam, Karin
Karlström Thylander, Emma
Abstract: Frågor kring miljön är idag högst aktuella speciellt diskuteras alternativa energisystem. Olika begränsade energiresurser debatteras samtidigt som en stor del av energin går till spill i form av bland annat värme. På flera sätt utvärderas olika alternativ för effektivisering och förnyelse av system för uppvärmning. För att se framåt mot en hållbar utvecklig genom att möta tillgång och efterfrågan av energi behöver nya innovationer undersökas och utvärderas. Den här rapporten utreder nyttiggörande av lågtempererad spillvärme för uppvärmning. I rapporten jämförs tillgången på spillvärme från en Coop-butik, som är planerad på Backaplan, med efterfrågan på uppvärmning och tappvarmvatten i bostäder i närområdet. Dessa skulle kunna sammankopplas i ett så kallat närvärmesystem. Spillvärmen från Coop skulle inte kunna täcka hela värmebehovet, dels effektmässigt och dels temperaturmässigt, så systemet behöver kompletteras. I rapporten utreds hur dels fjärrvärme och dels värmepumpar skulle kunna komplettera spillvärmen. I rapporten presenteras två konceptförslag på hur ett lågtempererat närvärmesystem skulle kunna se ut. Dessa jämförs med en utbyggnad av det befintliga fjärrvärmenätet i Göteborg. Jämförelsen sker ur en ekonomisk samt ur en miljömässig synvinkel. Detta görs genom att beräkningar av investeringskostnader, energikostnader samt koldioxidkonsekvenser jämförs för de olika alternativen. Efter jämförelsen analyseras och diskuteras resultaten för alternativen som leder till en slutsats att vidare forskning kan genomföras för att få fram mer exakta värden. Detta som i sin tur kan ligga till grund för beslutet om utveckling av ett närvärmesystem.
Keywords: Byggnadsteknik;Building engineering
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/96770
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.