Automatic Searching in Electronic Health Records

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Computer science – algorithms, languages and logic (MPALG), MSc
Publicerad
2010
Författare
Michnik, Margareta
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Dagens patientjournaler består till stor del av strukturerad information, som gör det lätt för vårdpersonalen att få en överblick över en patient. Men patientjournalerna innehåller även en stor mängd ostrukturerad information, det vill säga beskrivningar om en patient i löpande text. Denna information är mycket mer svåråtkomlig för vårdpersonalen eftersom det ofta kan bli mycket text att gå igenom. Ofta måste patienten upprepa vilka sjukdomar han eller hon har vid varje nytt sjukhusbesök. Viktig information kan gå förlorad om patienten glömmer bort att säga eller inte kan säga, (till exempel en medvetslös patient), om han eller hon har en speciell sjukdom. I sådana fall skulle det vara till hjälp att ha ett program som automatiskt söker efter sjukdomar i en patientjournal. I detta examensarbete studerades det om det är möjligt att utföra automatiska sökningar i elektroniska patientjournaler. Olika algoritmer undersöktes om de skulle kunna vara en del av lösningen för en sådan automatisk sökning. Förutom den teoretiska undersökningen, har även en javaapplikation skrivits för att testa dessa algoritmer. Resultatet visar att en automatisk sökning skulle kunna bli verklighet men mycket kvarstår att undersöka för att få ett sådant program att vara helt och hållet tillförlitligt. Eftersom patientjournaler är hemligstämplade och då det inte fanns möjlighet att få tillgång till dessa under arbetets gång användes istället fiktiva patientjournaler till testningen av applikationen. Abstract Modern day patient records consist largely of structured information. Such information makes it easy for healthcare professionals to get an overview of a patient's health status. The patient records also contain a large amount of unstructured data, in other words, descriptions of patients in plain text. This information is much more difficult for the healthcare professionals to find, since there is often a lot of text to read through. At each new hospital visit the patient must often repeat what diseases he or she has. Important information may be lost if the patient forgets to inform or can not inform (for instance an unconscious patient) the staff of a particular disease he or she may suffer from. In this case, it would be helpful to have a program that automatically searches for diseases in a patient record. This master thesis examines if it is feasible that one could introduce automatic searches that would work in the context of retrieving information from electronic health records. Different algorithms were examined to see if they could be a part of the solution to such an automatic search. In addition to the theoretical examinations, a java application was developed in order to test these algorithms. The result shows that an automatic search could work in reality but much further research needs to be done in order to make such a program totally trustworthy. It was unfortunately impossible to access real patient records since they are classified. Therefore, fictitious patient records were used in the testing of the application.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datalogi , Computer science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index