Reducering av trafikbuller på Gibraltarvallen - En studie av bullerreducerande åtgärders effekt på närområde och samhälle

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Bjärnklint, Viktor
Strömberg, Jonas
Johansson, Henrik
Petrén, Otto
Jensen, Tove
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Rapporten är skriven vid avdelningen för teknisk akustik på Chalmers tekniska högskola. Syftet är att fö-reslå åtgärder för sänkta trafikbullernivåer på Gibraltarvallen, ett område i centrala Göteborg. Detta ef-tersom nybyggnation planeras i området. Åtgärderna ska analyseras ur ett projektekonomiskt samt sam-hällsekonomiskt perspektiv för att sedan undersöka möjligheterna för samarbete och avtal mellan o˙entli-ga och privata aktörer involverade i byggprocessen. Göteborgs Stad planerar att tillsammans med Akademiska Hus och Chalmersfastigheter uppföra flera fas-tigheter innehållande 75 000 kvadratmeter verksamhetsyta, 150 lägenheter samt 200 student- och forskar-bostäder vid Gibraltarvallen. En tidigare utförd trafikbullerutredning redovisar dygnsekvivalenta ljudni-våer över 60 dBA på fasaden till de planerade bostäderna vilket överstiger riktvärdet enligt huvudregeln i Trafikbullerförordningen (2015:216). Forskning fastslår att det finns en tydlig koppling mellan buller och en rad sjukdomar och tillstånd, vilka ger upphov till samhällsekonomiska kostnader. I studien beräknas de samhällsekonomiska kostnader som uppkommer till följd av buller i området runt Gibraltarvallen och hur dessa kostnader varierar med de bul-lerreducerande åtgärder som föreslås. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3 § anger som huvudregel att trafikbuller inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, eller 65 dBA ekvivalent ljudnivå för bostäder mindre än 35 kvadratmeter. Om inte huvudregeln uppfylls kan avsteg göras om minst hälften av bostadsrummen är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå ej överskrids vid fasad. En utformning av bostaden så att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en sida där 55 dBA ej överskrids kan innebära en oönskad begränsning i utförandet av fastighet för byggherren. I studien undersöks möjligheten att genom implementering av olika bullerreducerande åtgärder sänka ljudnivån vid fasad till under 60 dBA ekviva-lent ljudnivå så att huvudregeln i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader uppfylls vid planerade kvarter på Gibraltarvallen. I studien har fem förslag på gatusektioner tagits fram, vars förmåga att reducera trafikbullret vid Gibraltar-vallen utvärderas i beräkningsmodeller för trafikbuller. Resultatet visar att bullereducerande åtgärder i gaturummet kan sänka den ekvivalenta ljudnivån längs hela fasadens höjd i tillräcklig mån för att följa huvudregeln i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Föreslagna åtgärder ger en tydlig sänkning av trafikbuller vid fasaden på de första vå-ningarna, samt för gångtrafikanter, vilket kan ge en attraktiv stadsmiljö att vistas i. De samhällsekonomis-ka beräkningarna visar att det rättfärdigas rent samhällsekonomiskt att investera i vissa bullerreducerande åtgärder. Sammantaget visar studien att genom en kombination av olika åtgärder går det att sänka bul-lernivån för en hel husfasad och att den samhällsekonomiska vinsten överstiger investeringskostnaden för flera föreslagna åtgärder. Studien visar dessutom att intresse för samarbete och avtalslösningar finns hos de berörda parterna men att praxis och rådande regelverk försvårar samverkan.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Akustik , Building Futures , Acoustics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index