Projektering av vägbro över Backavägen - Framtagning och preliminär dimensionering av en samverkansbro

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Magnusson, Simon
Klasson, Sofia
Brinkmann, Jakob
Sargsyan, Hayk
Sargsyan, Narek
Hansson, Lucas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I rapporten presenteras en preliminär projektering av bron över Backavägen i Göteborg. Bron ska ansluta till nya Kvillemotet som är en del av ombyggnation av Lundbyleden. Under bron kommer Backavägen konstrueras med krav på en minsta fri höjd om 5,7 meter upp till underliggande kant på broöverbyggnaden. Kravet på fri höjd har präglat urvalet av brokoncept samt den preliminära dimensioneringsprocessen då konstruktionshöjden för överbyggnaden begränsats till 1,6 meter. Val av brokoncept har gjorts genom två olika urvalsprocesser. I första urvalsprocessen har många brotyper beaktats. De som ansetts vara mest lämpliga utifrån tekniska förutsättningar, däribland möjlig konstruktionshöjd, har gått vidare till nästa urvalsprocess. I andra urvalsprocessen har brokoncepten analyserats utifrån olika utvärderingskriterier för att urskilja fördelar och nackdelar. Urvalsprocess två visade att en samverkansbro med fyra I-balkar var den brotyp som ansågs vara det mest lämpliga brokonceptet. Efter urvalsprocesserna har en preliminär dimensionering av brokonceptet gjorts i bruks- och brottsgränstillstånd utifrån normer och krav från Trafikverket och Eurokoder. Den preliminära dimensioneringen utgick endast från Lastmodell 1 i SS EN 1991-2. Den resulterande analysen av brokonceptet har påvisat att en samverkansbro md I balkar är möjlig att uppföra vid den aktuella platsen. Dock behöver brodelarna optimeras för att minska materialåtgången och en grundligare analys av fler Lastmodeller i SS-EN 1991–2 hade behövt utföras för en mer komplett analys.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
bro, brokoncept, Backavägen, kontinuerlig samverkansbro med I-balkar, preliminär dimensionering, kandidatarbete brobyggnad, broprojektering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index