Marknaden för äldreboendefastigheter. Faktorer som påverkar hyresnivån.

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Affärsutveckling och entreprenörskap 180 p.
Publicerad
2015
Författare
Östlund, Rasmus
Arvidsson, Niklas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Studiens syfte är att dels reda ut begreppet marknadshyra gällande äldreboendefastigheter och dels vilka faktorer som ligger bakom hyressättningen av dessa. Målet är att beskriva de identifierade faktorer som påverkar hyresnivåer och på vilket sätt dessa har en inverkan på marknaden. Vidare diskuteras den svenska marknaden och dess uppbyggnad i förhållande till den tyska. Studien besvarar med hjälp av litteratur studie och intervjuer ett antal frågeställningar: • Vilka är de avgörande faktorerna för hur marknadshyran sätts för äldreboendefastigheter? • Hur skulle den svenska marknaden se ut om den lät sig influeras mer av det tyska tillvägagångssättet? • Hur kommer marknaden för äldreboendefastigheter utvecklas de närmaste åren? Resultaten som författarna sedan kommer fram till är i tre delar: 1. Förhandlingsprocessen är av stor vikt för hyresnivån. Detta inkluderar även hyreskontraktets utformande där t.ex. kontraktets löptid och lokalens anpassningsnivå har stor betydelse för vilken hyra som godtas. 2. Inspireras av det tyska systemet: Då Sverige står inför stora utmaningar när det gäller äldrevården och äldres boende menar författarna att det svenska systemet bör revideras och kan inspireras av det tyska. Detta skulle innebära större valfrihet för den äldre samt ett annat finansieringssystem. 3. Två scenarion för den framtida marknaden: - Ökad efterfrågan på äldreboenden. - Ökat kvarboende i hemmet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index