Uppbyggnad av luftbehandlingssystem för operationsrum. Dokumentation och mätningar

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Lindström, Magnus
Sundin, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Operationsrumsventilation skiljer sig från konventionell ventilation eftersom den ställer stora krav på luftens renhet och kräver stora luftflöden. Detta examensarbete utreder hur luftbehandlingssystem för operationsrum vanligtvis är uppbyggda och fungerar, samt vilka energibesparingsåtgärder i systemet utanför operationsrummet som är möjliga att utföra utifrån gjorda inventeringar och mätningar. Studien tittar främst på systemuppbyggnaden av luftbehandlingssystem för operationsrum med parallellströmningstak eftersom det är den tekniskt mest intressanta lösningen. Den har även stor besparingspotential eftersom man arbetar med flöden på över 100 omsättningar per timma, jämfört med operationsrum med omblandande ventilation som arbetar med flöden på 17-19 omsättningar per timma. Luftbehandlingssystemet för ett operationsrum med parallellströmningstak består oftast av ett recirkulationssystem och ett allmänt system med vätskeburen värmeväxling. Det allmänna systemet försörjer operationsrummet med ett friskluftflöde men betjänar även andra delar av sjukhuset. Detta kräver att temperatur och trycknivå är anpassat för de andra delarna av sjukhuset. Recirkulationssystemet ser till att operationsrummet får tillräckligt flöde utan att behöva temperera all luft från utomhustemperatur. Blandningsförhållandet är vanligtvis 80 % recirkulation och 20 % från det allmänna systemet. Utifrån inventering och mätning av tre olika tillämpningsobjekt diskuteras några besparingsmöjligheter vid ändring av systemuppbyggnaden både vad det gäller värmeenergi och fläktelenergi. Ur värmeenergisynpunkt är det fördelaktigt att ha ett allmänt system med roterande värmeväxlare som enbart försörjer operationssalar med parallellströmningstak. Då gör det inget om partiklar överförs via den roterande värmeväxlaren eftersom all luft filtreras genom HEPA-filter innan den tillförs operationssalarna. Blandningsförhållandet mellan recirkulationsluft och luft från det allmänna systemet anpassas efter inblåsningstemperaturen och internlasterna i operationsrummet. När blandningsförhållandet är injusterat styrs sedan temperaturen från det allmänna aggregatet. Detta är den lösning som är mest fördelaktig ur värmeenergisynpunkt och som är praktiskt tillämpningsbar. iii Ur fläktelenergisynpunkt är det även där fördelaktigt att använda sig av ett allmänt system som enbart försörjer operationssalar av samma typ eftersom man då kan anpassa trycknivån till dessa och inte behöver anpassa den till andra lokaler i sjukhuset.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Byggnadsteknik , Building engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index