MedImagerWeb - Utveckling av webbapplikation för sökning och hantering av bilder ur bilddatabas

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Svensson, Mikael
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
1995 startade medlemmar ur Swedish Oral Medicine Society tillsammans med Institutionen för Data och Informationsteknik på Chalmers tekniska högskola projektet MedView. Projektets syfte är att utveckla modeller, metoder och datorbaserade verktyg för att stödja kliniker i deras dagliga arbete och forskning. 2005 lanserades webbcommunityn SOMWeb och projektet gick in i sin andra fas med fokus på nätbaserad kunskapshantering. Den virtuella mötesplatsen togs emot väl och det beslutades att satsa vidare på ökad funktionalitet via Internet. Denna rapport beskriver utvecklingen av en webbapplikation som möjliggör åtkomst av den medicinska bilddatabas som byggts upp under MedView-projektet. Som utgångspunkt för applikationens funktionalitet och innehåll står skrivbordsapplikationen MedImager. Arbetet har utförts i en iterativ process där applikationen funktionsmässigt utvecklats steg för steg. Resultatet är en fungerande webbapplikation vid namn MedImagerWeb med stöd för flera användare och personliga bildbibliotek. Användarna kan söka efter bilder med valfria termer eller via ett gränssnitt där medicinska attribut och värden presenteras. Bilderna organiseras i ett filträd som sedan kan utforskas i en vy där vald bild och patientjournal visas tillsammans med ett fält för egna kommentarer. Användare kan erhålla administrationsrättigheter och får då tillgång till ett administrationsgränssnitt. ----------------------------------------------------------- ABSTRACT: In 1995 members of the Swedish Oral Medicine Society and the department of Computer Science at Chalmers University of Technolgy initiated the MedView project. The purpose of the project is to develop models, methods and computer tools to support clients in their daily work and research. In 2005 the web community SOMWeb was released and the MedView project entered a second phase with focus on online knowledge sharing. The virtual meeting place were successful and a decision to further improve the online functionality was taken. This report describes the development process of a web application which enables access to photos stored in a large database consisting of patient cases from the MedView project. Its functionality and behaviour is based on MedImager, a the desktop application developed in the MedView project. The work has been done in an iterative development process where the functionality of the application has been developed step-by-step. The result is a fully functional web application, called MedImagerWeb, with support for multiple users and personal photo libraries. The users can search for photos via free terms or by a user interface where medical attributes and terms are presented. The photos can be organized in a file tree and later be reviewed in a view where the choosen photos are displayed next to its patient journal together with a field which enables user comments. Users can be assigned administration rights and gain access to an administrative user interface.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datalogi , Computer science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index