Kartläggning och analys av dricksvattenförbrukning En kvalitativ och kvantitativ studie på HSB Living Lab

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
BERGROTH, KARIN
GREEN BLOMROOS, EMMA
HOLMSTRÖM, OLIVIA
INGESSON, TOVA
VERNERSSON, LINN
WALLNER, CLARA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Med avseende på dagens klimatförändringar och växande befolkning blir det allt viktigare att värna om befintliga vattenresurser. I dagsläget är dricksvattenbrist i Sverige endast periodiska, lokala problem. Däremot är framtidens möjligheter till vattenförsörjning ovissa och bör inte tas för givet. Kunskap om hur, var och när vatten används i hemmet är idag mycket begränsad. Målet med studien är därför att kartlägga vattenanvändningen i HSB Living Lab och därmed öka förståelsen för hur vatten distribueras i hemmet. HSB Living Lab är ett unikt koncept där bostäder och forskning integrerats och består dels av fristående lägenheter, dels av kollektivt boende. Huset är utrustat med hundratals sensorer som mäter vattenförbrukning, vilka givit den data som ligger till grund för studien. Vattenförbrukningen har analyserats genom en kvalitativ och kvantitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen innefattade en intervju- och enkätstudie där de boende svarat på frågor om deras vattenanvändning. Den kvantitativa delen omfattade analys av data från alla tappställen i HSB Living Lab. Studien undersöker medelförbrukning, dygnsvariation, veckovariation, årsvariation och varmvattenförbrukning samt skillnader mellan de två boendetyperna. Resultatet jämförs, analyseras och diskuteras utifrån tidigare forskning inom ämnet. Resultaten för studien visar att vattenförbrukningen följer tydliga mönster över dygnet, veckan och året. Variationerna speglar de boendes levnadsvanor och kopplar samman till de aktiviteter som utförs i hemmet. I studien har en medelförbrukning på 99 liter per person och dag beräknats, vilket är lägre än det vedertagna genomsnittet på 140 liter per person och dag. Resultatet visar att de som bor kollektivt förbrukar mindre vatten i genomsnitt jämfört med de som bor i separata lägenheter. Detta visar sig bero på att de tillbringar mindre tid i hemmet. Vidare klargör resultaten att hygien och matlagning + disk är de förbrukningsområden där mest vatten används. Resultaten visar också att det finns en korrelation mellan den förbrukade mängden varmvatten i dusch och kallvattnets temperatur, samt att förbrukningen ökar vid dusch i lägre utomhustemperaturer. Slutligen dras slutsatsen att vattenförbrukningen i hemmet håller på att minska. Mer forskning på större urvalsgrupper behöver utföras för att få en djupare förståelse av vattenanvändningen i hemmet. Studien täcker endast dataanalys från 2020 och framåt, vilket innebär att covid-19-pandemin haft signifikant påverkan på resultatet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hushållsvattenförbrukning, levande laboratorium, vattenförbrukningsmönster, vattenanvändning, medelförbrukning, sensordata, kollektivboende, dricksvatten, varmvattenförbrukning.
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index