Utveckling av n-alkaninducerad biosensor i Saccharomyces cerevisiae: Undersökning av Yarrowia lipolyticas promotor ALK1 och dess tillh¨orande transkriptionsfaktorer.

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Baaz, Marcus
Hedin, Alex
Johansson, Elin
Olofsgård, Moltas
Stenbom, Malin
Tabell, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
F¨orbr¨anning av fossila br¨anslen har h¨ojt medeltemperaturen p˚a jorden. F¨or att motverka detta finns det en ¨okad vilja att tillverka biobr¨anslen som kan ers¨atta fossila br¨anslen. I detta projektet l˚ag fokus p˚a n-alkaner. Det finns redan stammar av Saccharomyces cerevisiae som producerar n-alkaner, men de ¨ar inte effektiva nog f¨or produktion p˚a industriell skala. F¨or att underl¨atta utveckling av dem unders¨oks m¨ojligheten att tillverka en biosensor som kan detektera n-alkaner. Under detta projekt unders¨oktes det om det n-alkaninducerade transkriptionssystemet fr˚an Yarrowia lipolytica kan fungera i S. cerevisiae. Detta g¨ors f¨or att S. cerevisiae inte har ett naturligt n-alkaninducerat system. Biosensorsystemet best˚ar av den n-alkaninducerade promotorn ALK1 och generna som kodar for tran-skriptionsfaktorerna Yas1, Yas2, Yas3 och proteinet GFP (Gr¨on Fluorescerande Protein). Yas1 och Yas2 fungerar som aktivatorer f¨or PALK1 och Yas3 fungerar som en repressor f¨or promotorn genom att binda till Yas2 i fr˚anvaro av n-alkaner. Systemet konstruerades genom att koppla GFP till PALK1 tillsammans med olika kombinationer av generna. Aktiviteten hos PALK1 m¨attes med hj¨alp av fluorescens i en fl¨o-descytometer. Testerna visade att fluorescensen blev starkare med Yas1 och Yas2 n¨arvarande. Det visade ¨aven att kombinationen med Yas1, Yas2 och Yas3 tillsammans gav en f¨orst¨arkt uttryck, trots att Yas3 uttrycker ett protein som ska inhiberar PALK1 . Att Yas3 gav ett starkare uttryck kan betyda att det finns ok¨anda komponenter som ¨ar kopplade till Y. lipolyticas n-alkaninducerade system. Systemet verkar fun-gera annorlunda i Y. lipolytica gentemot S. cerevisiae. Ytterligare studier ¨ar n¨odv¨andiga f¨or att fastst¨alla om det g˚ar att anv¨anda den som en biosensor f¨or n-alkaner i S. cerevisiae.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Livsvetenskaper, Biokemi och molekylärbiologi, Mikrobiologi, Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi), Life Science, Biochemistry and Molecular Biology, Microbiology, Medical Biotechnology (with a focus on Cell Biology)
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material