Utveckling av n-alkaninducerad biosensor i Saccharomyces cerevisiae: Undersökning av Yarrowia lipolyticas promotor ALK1 och dess tillh¨orande transkriptionsfaktorer.

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Bioteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Baaz, Marcus
Hedin, Alex
Johansson, Elin
Olofsgård, Moltas
Stenbom, Malin
Tabell, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
F¨orbr¨anning av fossila br¨anslen har h¨ojt medeltemperaturen p˚a jorden. F¨or att motverka detta finns det en ¨okad vilja att tillverka biobr¨anslen som kan ers¨atta fossila br¨anslen. I detta projektet l˚ag fokus p˚a n-alkaner. Det finns redan stammar av Saccharomyces cerevisiae som producerar n-alkaner, men de ¨ar inte effektiva nog f¨or produktion p˚a industriell skala. F¨or att underl¨atta utveckling av dem unders¨oks m¨ojligheten att tillverka en biosensor som kan detektera n-alkaner. Under detta projekt unders¨oktes det om det n-alkaninducerade transkriptionssystemet fr˚an Yarrowia lipolytica kan fungera i S. cerevisiae. Detta g¨ors f¨or att S. cerevisiae inte har ett naturligt n-alkaninducerat system. Biosensorsystemet best˚ar av den n-alkaninducerade promotorn ALK1 och generna som kodar for tran-skriptionsfaktorerna Yas1, Yas2, Yas3 och proteinet GFP (Gr¨on Fluorescerande Protein). Yas1 och Yas2 fungerar som aktivatorer f¨or PALK1 och Yas3 fungerar som en repressor f¨or promotorn genom att binda till Yas2 i fr˚anvaro av n-alkaner. Systemet konstruerades genom att koppla GFP till PALK1 tillsammans med olika kombinationer av generna. Aktiviteten hos PALK1 m¨attes med hj¨alp av fluorescens i en fl¨o-descytometer. Testerna visade att fluorescensen blev starkare med Yas1 och Yas2 n¨arvarande. Det visade ¨aven att kombinationen med Yas1, Yas2 och Yas3 tillsammans gav en f¨orst¨arkt uttryck, trots att Yas3 uttrycker ett protein som ska inhiberar PALK1 . Att Yas3 gav ett starkare uttryck kan betyda att det finns ok¨anda komponenter som ¨ar kopplade till Y. lipolyticas n-alkaninducerade system. Systemet verkar fun-gera annorlunda i Y. lipolytica gentemot S. cerevisiae. Ytterligare studier ¨ar n¨odv¨andiga f¨or att fastst¨alla om det g˚ar att anv¨anda den som en biosensor f¨or n-alkaner i S. cerevisiae.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Livsvetenskaper , Biokemi och molekylärbiologi , Mikrobiologi , Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi) , Life Science , Biochemistry and Molecular Biology , Microbiology , Medical Biotechnology (with a focus on Cell Biology)
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index