Utformning av tilläggsisolering med hänsyn till krav på U-värde, fukt och brand

dc.contributor.authorLiljenhed, Alexander
dc.contributor.authorRehn, Daniel
dc.contributor.authorSandgren, Efraim
dc.contributor.authorTjäder, Elin
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljötekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineeringen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:36:40Z
dc.date.available2019-07-03T13:36:40Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractRapporten syftar till att för en homogen vägg utforma lösningsförslag av tilläggsisolering med de respektive isoleringsmaterialen expanderad polystyren, aerogelmattor samt vakuumpaneler. Materialen har jämförts med isoleringsmaterialet mineralull, som är ett etablerat material vid tilläggsisolering. För lösningsförslag har det undersökts huruvida de klarar av de krav på U-värde, fukt och brand, vilka ställs av Boverkets byggregler. Rapporten innehåller en litteraturstudie där brandkraven utretts och materialkonstanter till beräkningarna tagits fram. Till litteraturstudien har boken Byggnadsmaterial, P. G. Burström (2007) använts som teoretiskt underlag om isolering. Specifik data gällande materialen har hämtats för expanderad polystyren från Plast- & Kemföretagen (2007) och för aerogelmattor och vakuumpaneler från rapporter av och intervjuer med doktorand Axel Berge och doktor Pär Johannson, vilka är specialister på dessa material. Boverkets byggregler gällande brandkrav har kompletterats och förklarats av brandkonsulterna Gunilla Nilsson och Håkan Rönnqvist från Prevecon Brand & Riskkonsult samt av Per Thureson, som arbetar på brandavdelningen på Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP. Litteraturstudien har resulterat i lösningsförslag för utvändig och invändig tilläggsisoleringav de fyra isoleringsmaterialen. För lösningarna har erforderliga tjocklekar beräknats för isoleringen samt temperatur- och fuktfördelning i väggelementet. Beräkningarna har genomförts i Matlab och beräkningsgångar och randvillkor har hämtats från Introduction to building physics, C-E Hagentoft (2001) respektive Byggnadens klimatskärm – Fuktsäkerhet, energieffektivitet, beständighet, B-Å Pettersson (2009). Rapporten visar att vakuumpaneler och aerogelmattor bidrar till mindre totala tjocklekar på tilläggsisoleringen gentemot mineralullen för att uppfylla kravet på eftersträvat U-värde. EPS:en, expanderade polystyrenen, ger samma totala tjocklek som med mineralull vid invändig tilläggsisolering men något lägre vid utvändig då en enstegstätning undersökts för EPS:en och lösning med luftspalt för mineralullen. Utvändig tilläggsisolering är att föredra ur fuktsynpunkt då den befintliga konstruktionen hålls varm. Enligt undersökningen har dock fuktproblem uppstått i samtliga konstruktioner som undersökts. Med hänsyn till hur konstruktionen med tilläggsisoleringen uppfyller fuktkrav bör II en mer omfattande beräkningsmodell ställas upp där problemområden i större utsträckning behandlas och materialegenskaper hos den befintliga väggen noggrant undersöks. Ur brandsynpunkt skall aerogelmattor och EPS kombineras med obrännbara material för att skydda dessa och uppfylla de brandkrav som ställs av Boverkets byggregler. Vakuumpaneler är klassat som obrännbart material och har således inga problem att användas som ytskikt, dock bör vakuumpaneler skyddas av annat material med hänsyn till punktering som försämrar panelernas isoleringsförmåga. Det föreligger förbättringsmöjligheter i de presenterade lösningarna med hänsyn till brand för aerogelmattorna och hur väl vakuumpanelerna måste skyddas med hänsyn till punktering.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/213700
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectByggnadsteknik
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectBuilding engineering
dc.subjectBuilding Futures
dc.titleUtformning av tilläggsisolering med hänsyn till krav på U-värde, fukt och brand
dc.type.degreeExamensarbete för kandidatexamensv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
local.programmeSamhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
213700.pdf
Storlek:
2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext