Projektering av gång- och cykelbro över Bodelebäcken i Uddevalla; konceptuell design och preliminär dimensionering

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2024
Författare
Aloander, Björn
Binbach, Lydia
Eklund, Emelie
Mårtensson, David
Sernekvist, Saga
Vendelstrand, Emil
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Genom Uddevalla kommun slingrar Bodelebäcken fram och mynnar ut i havet. För att möjliggöra gång- och cykeltrafik över bäcken ska en bro dimensioneras inför produktion. Bron förväntas spänna över en sträcka på cirka 16 meter och vara tre meter bred. Arbetet syftar till att analysera olika brokoncept och utforma ett förslag efter kommunens begäran. För att välja ett lämpligt brokoncept gjordes urval i två steg. Först bedömdes fler alternativa brokoncept utifrån krav och bedömningskriterier. Därefter analyserades de mest lämpliga brokoncepten mer detaljerat utifrån olika utvärderingskriterier för att identifiera fördelar och nackdelar. I urvalen har man tagit hänsyn till beställarens krav, produktion samt förvaltning och underhåll. Det slutgiltiga brokonceptet som valdes för att möjliggöra transport över Bodelebäcken utgörs av en balkbro i trä. Bron förväntas konstrueras utan stöd i vattendraget för att minimera påverkan på närliggande ekosystem. För att ge området ett enhetligt utseende kommer räcket till bron att gestaltas i enlighet med räckena på närliggande Uddevalla strandpromenad. För att bestämma den preliminära dimensioneringen av bron identifierades kritiska laster och lastkombinationer. Därefter följde en iterativ beräkningsprocess där geometrin för de bärande balkarna fastställdes. Processen resulterade i att bron utformas med tre bärande balkar med måtten 810 x 215 millimeter. De preliminära beräkningarna genomfördes med hjälp av Matlab och Calfem och utfördes i enlighet med krav från Eurocode och relevanta normer och standarder.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
brokoncept , Bodelebäcken , gång- och cykelbro , balkbro , preliminär dimensionering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index