Stadsförtätning och ljudmiljöer; bygger vi där det bullrar mer

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Stålhandske, Ella
Johansson, Tilda
Oom, Ludvig
Seger, Gustav
Hoffsten, Gabriel
Österlund, Charlotte
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna studie är ett kandidatarbete gjort vid avdelningen för Teknisk Akustik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Syftet med arbetet är att undersöka om införda lättnader i regelverken rörande buller vid bostadsbyggande har haft effekt och i sådana fall vilken effekt. Geografiskt område, typen av byggnation samt bullerminskande åtgärder undersöks. Sverige har, likt många andra länder, präglats av bostadsbrist och idag uppger majoriteten av Sveriges kommuner att det råder bostadsbrist på den lokala bostadsmarknaden. Den ökande urbaniseringen i kombination med en stadig befolkningsökning bidrar till bostadsbristen. Vi blir allt fler invånare i Sverige av vilka majoriteten vill bo centralt. Problemet är att platsen är begränsad i den redan tätbebyggda staden. Buller har varit ett hinder för bostadsbyggande vilket år 2015 mynnade ut i förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande (SFS 2015:216) vilket innebar förändringar och lättnader av riktvärden för buller. År 2017 reviderades förordningen och förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande (SFS 2017:359) infördes vilket innebar en ytterligare lättnader av riktvärden för buller. Förordningarna innebär således att det i dag är möjligt att bygga bostäder i mycket mer bullerutsatta miljöer än tidigare. För att undersöka ämnet genomfördes en granskning av utvalda detaljplaner på bullerutsatta platser inom Göteborgs Stad. Intervjustudier genomfördes med bland annat akustiker och samhällsplanerare som alla har arbetat med bullerfrågan i detaljplaneskede. Ljudmätningar genomfördes vid fyra olika flerbostadshus vars detaljplaner tidigare granskats. Även deltagande på ett seminarium arrangerat av Bullernätverket i Stockholms län genomfördes. Litteraturstudier genomfördes rörande ljudteori, hälsorisker kopplat till bullerexponering, statistik över bostadsbyggandet i Sverige samt socioekonomiska skillnader kopplat till bullerutsatta områden. Resultatet av arbetet ovan visar på att det idag byggs bostäder i mer bullerutsatta miljöer än tidigare. Typen av byggnation har inte förändrats nämnvärt men användandet av tekniska lösningar som bullerdämpande åtgärder har minskat. Idag används framför allt inglasning av balkonger samt bullerskärmar. Vilken effekt de nybyggda, bullerutsatta, bostäderna kommer att ha på samhället och folkhälsan är svårt att förutspå men en viss oro finns att vi håller på att bygga in oss i en stad som inte är bra för oss.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index