BIM i byggprocessen - Ett digitaliserat arbetssätt där modeller ersätter ritningar

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Affärsutveckling och entreprenörskap 180 p.
Publicerad
2018
Författare
ALKALALI, DOAA
JONSSON, SARA
KARLSSON, ALBIN
LINDHE, LOUISE
MALMQVIST, ERIK
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
På grund av befolkningstillväxten är utvecklingsbehovet av Sveriges infrastruktur och kravet på ökat bostadsbestånd stort. Samtidigt uppfattas den svenska byggindustrin som ineffektiv, där bristande kommunikation är en bidragande faktor. Building Information Modeling (BIM) är ett arbetssätt under utveckling i byggbranschen. Jämfört med det traditionella arbetssättet, som innefattar 2D-ritningar, utgår BIM ifrån minst en modell med sammankopplade objekt innehållande information. Faktorerna tid och ekonomi, som ofta överskrids i byggprojekt, kan kopplas till modellen vilket medför att planering samt kalkylering kan ske och kontrolleras lättare under projektets gång. Ett modellbaserat arbetssätt kan underlätta vid exempelvis revidering, visualisering och samgranskning. Syftet med studien var att utreda hur byggprocessen påverkas av att ersätta 2D-ritningar med BIM-modeller. Vidare var syftet att undersöka hur modellbaserade projekt fungerat i praktiken samt hur berörda parter påverkats av förändringen. För att besvara rapportens frågeställningar utfördes en kvalitativ intervjustudie med tre svenska byggprojekt som befann sig i olika skeden av byggprocessen. Utöver intervjustudien genomfördes en litteratursökning där teorin bidrog till en bredare bild av ämnet samt möjliggjorde en jämförelse med hur det har fungerat i praktiken. I studien framkommer att BIM är ett begrepp utan konkret allmän beskrivning, vilket kan vara en bidragande orsak till att implementeringen inte skett i större grad i byggbranschen. För tillfället befinner sig branschen i en övergång till ett digitaliserat arbetssätt och det krävs tydliga kravställningar gällande hur information ska presenteras för att undvika dubbelarbete i projekteringen. Det framgår även att ett BIM-baserat arbetssätt i dagsläget innebär nya arbetsroller samt en förändring av arbetsuppgifterna i befintliga roller. Slutligen konstateras att huvudsaken är att informationen presenteras på mest lämpligt sätt och att det nödvändigtvis inte alltid är i en modell.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index