Identifiering av föregångare till stjärnor i det interstellära mediet. En utmaning inom digital bildanalys

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Erneman, Cecilia
Johansson, Marcus
Kiselman, Joakim
Pettersson , Marcus
Tykesson, Tage
Wooldridge, Ben
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Täta kärnor är små områden i så kallade molekylmoln i det interstellära mediet som har en betydligt högre densitet än sin omgivning. Det första steget i bildandet av en stjärna är när en tät kärna börjar kollapsa under sin egen gravitation. I följande projekt har ett opublicerat dataset kallat PROMISE använts som är en kombination av data från Spitzer-telelskopet och Herschel-teleskopet. Syftet med följande projekt är att skapa ett bildanalytiskt verktyg som kan identifiera täta kärnor utifrån PROMISE-datan och skapa en katalog av dessa. I PROMISE-datan finns det även artefakter som ska identifieras och särskiljas från de täta kärnorna. Projektet har avgränsats till att använda sig av traditionella digitala bildanalysme toder. Programmet som skrivits är anpassat efter PROMISE-datan och kan därmed inte nödvändigtvis appliceras oförändrat på andra dataset. Det slutgiltiga programmet använder de bildanalytiska teknikerna oskarp maskering och wavelettransform med Haar som basfunktioner. Oskarp maskering utnyttjar an tingen en applicering av gaussisk utjämning eller ett lågpassfilter i frekvensdomänen där fouriertransform används. Som testmetod för att uppskatta de olika bildana lytiska metodernas säkerhet konstruerades artificiella kärnor och artefakter. Det undersöktes sedan hur många av dessa de olika metoderna kunde identifiera. Resultatet som tagits fram är en katalog bestående av 23 345 stycken identifierade täta kärnor samt deras position, massa och radie. Genom metoden med gaussisk utjämning identifieras 18 994 stycken täta kärnor, med wavelettransform identifie ras 4273 stycken täta kärnor och med fouriertransform identifieras 503 stycken täta kärnor. Endast 120 stycken täta kärnor identifierades av samtliga metoder. Meto den med gaussisk utjämning identifierade den största andelen artificiella kärnor på 82,8%. Metoden med fouriertransform identifierar den största andelen artificiella ar tefakter på 94,6%. Förändringar av programmets parametrar hade stor inverkan på resultatet. Utifrån resultatet kunde slutsatsen dras att de valda bildanalytiska verktygen läm par sig för att identifiera täta kärnor från PROMISE-datan. Samtliga bildanalys metoder gav i stor utsträckning ett tillförlitligt resultat. Oskarp maskering genom gaussisk utjämning gav det bästa resultatet i testmetoden och identifierade flest täta kärnor i datan.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Molekylmoln, täta kärnor, PROMISE-data, artefakter, gaussisk utjäm ning, fouriertransform, oskarp maskering, wavelettransform, digital bildanalys
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index