Analys av frekvensers inverkan på hypertermibehandlingar

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Petersson, Therese
Ravanis, Julia
Renström, Niklas
Martinsson, Björn
Torstensson, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Hypertermibehandling innebär uppvärmning av en cancertumör till 40 { 45 C, samtidigt som temperaturökningar i frisk kringliggande vävnad undviks. Uppvärmning av tumören över 40 C förbättrar effekten från strålbehandling och kemoterapi. Hypertermibehandlingarna som studerats i det här projektet utnyttjar ett antennsystem som sänder ut elektromagnetiska vågor, placerat kring patienten. En studie av huruvida behandlingarna förbättras om antennerna strålar med era frekvenser har gjorts, över frekvensintervallet 400 { 900 MHz. Undersökningen har utförts genom simulering av elektriska fält över patientmodeller, optimering och analys av frekvensers inverkan. Två olika optimeringsmetoder har använts för att fokusera strålningen i tumören. Den första metoden är baserad på att finna ett största egenvärde och den andra metoden är framtagen med polynomminimering som grund. Metoderna visade sig ge likvärdiga resultat, som indikerar att kombination av frekvenser endast ger marginellt bättre förutsättningar för en lyckad hypertermibehandling. Då det skapas stora mängder data vid simulering av elektriska fält har en komprimeringsmetod utvecklats, där närliggande elektriska fält med snarlik storlek i en matris komprimeras till ett enda element. Strukturen kallas octree och har visat sig minska datamängden avsevärt, vilket har varit till stor fördel.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Matematik , Grundläggande vetenskaper , Mathematics , Basic Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index