Visualisering av masshantering i infrastrukturprojekt - Klassificering och kartläggning av massor i anläggningsprojekt

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Hoogendijk, Henk
Andersson, Robin
Altimiras Granel, Joaquim
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Innan ett spårbyte av en järnväg påbörjas tas det fram en masshanteringsplan för projektet. Syftet med denna är att säkerställa projektets genomförbarhet och visa hur entreprenören planerar att hantera alla massor i projektet. I dagsläget tas denna fram av entreprenören och/eller Trafikverket beroende på kontraktsform, och används inte senare i projektet i någon större utsträckning. I denna rapport undersöks potentialen hos visualisering av masshanteringen i ett spårbytesprojekt för att identifiera tidskritiska skeden så tidigt som möjligt i projekteringen. Detta görs genom att studera spår- och kontaktledningsbytesprojektet Borås-Varberg. Masshanteringen är en stor utmaning i stora infrastrukturprojekt, då det kräver mycket logistik. Massorna tas upp ur marken och hanteras sedan på etableringsytor. I dagsläget klassas alla massor som tas upp som avfall, och därmed måste den som tar upp massorna ansvara för hanteringen av detta avfall. I praktiken innebär detta att massorna skickas till mottagningsanläggningar på deponi. Studien grundar sig i indata från Trafikverkets masshanteringsplan och undersökningar för detta projekt för att skapa visualiseringar av bland annat schakt- och fyllnadsmassor, dimensionering av omlastningsytor och transporter, estimerad produktionstakt samt klassificering av massorna med hänsyn till teknisk byggbarhet samt miljöteknisk klassning. Detta görs främst genom att ta fram olika relevanta nyckeltal och visualisera dessa över sträckan i diagram. Resultaten av studien mynnar ut i identifiering av tidskritiska skeden som uppstår till följd av bland annat massintensiva etapper, stort antal transporter samt dimensionering av omlastningsytor. Möjligheten till återanvändning av massorna studeras också, i stället för att lägga massorna på deponi. Möjligheten till detta baseras på klassificeringen av massorna. Resultaten visar att tidskritiska skeden i projektet kan identifieras redan under projekteringsstadiet med hjälp av visualisering av nyckeltal. Visualiseringen kan bidra till att minska diverse risker för förseningar och extra kostnader i produktionen och därmed säkerställa att arbetet genomförs som planerat.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
tidskritiska skeden , klassificering av massor , Masshantering , schaktmassor , fyllnadsmassor , säkerställd avsättning , spårbyte , ballastrening , bankettrensning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index