Den goda blandstaden: en komparativ undersökning av blandstadsområdena Nya Hovås och Vallastaden

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Gustafsson, Lisa
Jonsson, Antonia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Det blir alltmer vanligt att planera svenska städer enligt planeringskonceptet blandstad. Begreppet har dock inte en entydig definition inom branschen. Detta medför svårigheter att tillämpa konceptet i ett verkligt sammanhang, då det inte finns en gemensam bild av vad det innebär. Bräcke diakoni har som ambition att utveckla Bräcke park, beläget på Hisingen i Göteborg, därför är det av värde för dem att känna till konsekvenser och kvaliteter som blandstadskonceptet kan medföra. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur väl blandstadskonceptet lämpar sig vid utveckling av Bräcke park. För att ta reda på detta har blandstadsområdena Vallastaden och Nya Hovås analyserats och jämförts. Tidigare forskning, offentlig statistik och semistrukturerade intervjuer har genomförts och analyserats i syfte att besvara frågeställningen. Den tidigare forskningen påvisar att en blandstad ofta innebär blandade funktioner, social blandning, integration, mångfald och förtätning. Statistiken visade att områdena har högre inkomster och blandade upplåtelseformer. Den visade även på bättre hälsa, högre utbildningsnivå och lägre arbetslöshet. Funktionsblandning och blandat boende på kvartersnivå identifieras som två viktiga aspekter av blandstaden, som fått goda utfall. Dessutom är integration och mångfald två viktiga aspekter för social blandning som de försökt åstadkomma i både Vallastaden och Nya Hovås. Vid utveckling av Bräcke park är det fördelaktigt om man lyckas skapa social blandning genom mångfald och integration. Hyressättningar blir viktigt för social inkludering. Det har visat sig värdeskapande att det finns en funktionsblandning samt blandat boende i olika skalnivåer. Blandade trafikslag som tillfredsställer många olika grupper i samhället är också värdeskapande. En effektiv process kan uppnås genom kravställningar på samarbetande parter samt tydliga begreppsförklaringar för att underlätta ett gott resultat. Avgränsningar för arbetet var att endast ett fåtal företeelser i områdena beaktades samt att Bräcke diakonis visioner är de som ligger till grund för områdets framtida planer.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
blandstad, Nya Hovås, Vallastaden, funktionsblandning , social blandning, mångfald, integration
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index