Asfaltssolfångare - En studie av ytparametrar och materialegenskaper för optimering av termisk energiutvinning

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Andersson, Julia
Dahlgren Camacho, Carolina
Wahlfridsson, Emma
Simonsen, Frida
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Konceptet asfaltssolfångare ämnar till att utvinna termisk energi från asfaltsytor som blir uppvärmda av solstrålning. Under asfaltsytan placeras rör innehållande en fluid vilken värms upp av den varma asfalten. Fluiden transporteras vidare med hjälp av en pump för att antingen lagras eller användas till uppvärming direkt. I denna studie har uppvärmningsbehovet för en skola belägen på en icke specificerad plats i centrala Göteborg jämförts med mängden energi som en asfaltssolfångare teoretiskt kan utvinna. Solfångaren placeras på en redan anlagd gång- och cykelväg och är i bruk under månaderna maj till september. För att optimera mängden utvunnen energi har ett antal variabler för asfaltssolfångaren undersökts. Dessa variabler inkluderar ytparametrar som albedotal, materialegenskaper som värmekonduktivitet och specifik värmekapacitet samt övriga aspekter som rördjup och centrumavstånd mellan rör. Studien visade att skolans värmeenergibehov kan tillgodoses av en asfaltssolfångare utifrån gjorda uppskattningar. Vidare studier kring distributions- och lagringsförluster samt påverkan av skymd sol och regn behöver göras för att öka tillförlitligheten för resultatet. Då solenergi är en sporadisk energikälla kan solfångaren ses som ett komplement till befintligt värmesystem. För att avgöra om konceptet kan implementeras behövs vidare undersökningar kring ekonomiska aspekter, praktiskt tillvägagångsätt, livslängd, miljöpåverkan samt hur stor mängd energi som pumpen förbrukar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Byggnadsteknik , Materials Science , Building engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index