Modellering av marknadspåverkan på aktiepriser

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Jansson, Sandra
Lidman, Pia
Bergqvist, Maria
Söderström, Jacob
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
En oväntad förlust vid aktiehandel med stora ordrar kan ske till följd av en effekt kallad marknadspåverkan. Marknadspåverkan definieras som den procentuella skillnaden mellan transaktionspriset och marknadspriset om ordern inte nått marknaden. Denna effekt blir tydligare vid handel med stora ordrar eftersom en order då kan behöva genomföras i omgångar. Därmed märks en förändring i efterfrågan av aktien och således ändras priset. Denna prisförändring hade inte ansetts vara en förlust om det inte empiriskt påvisats att den delvis är av temporär karaktär. I dagsläget finns ingen allmänt vedertagen modell för marknadspåverkan. Syftet med projektet är därför att skapa en enkel modell för denna effekt. Modellen togs fram i samarbete med myndigheten Andra AP-fonden då de är intresserade av att använda en sådan modell vid optimering av aktieportföljer. Detta gjordes genom att utgå från en befintlig modell där marknadspåverkan, MI, modelleras enligt MI = c1 V V c2 q: I ekvationen är aktiens volatilitet, V är den genomsnittliga volymen som handlas per dag, är antal tillgängliga aktier på marknaden och q är antal aktier som ordern består av. För att skapa modellen behövdes konstanterna c1 och c2 bestämmas med icke-linjär regression utifrån given data för de nämnda parametrarna. För att göra det krävdes en skattning av marknadspåverkan eftersom denna parameter inte är direkt observerbar. Tre uppsättningar data innehållande information om transaktioner, som är genomförda av Andra AP-fonden, analyserades för att kunna skatta marknadspåverkan på fyra olika sätt. Den första metoden jämförde priset när ordern träffade marknaden med det genomsnittliga transaktionspriset. Den andra metoden jämförde priset för första transaktionen med det genomsnittliga transaktionspriset. Den tredje metoden för skattning jämförde aktiens avkastning från stängningspris mellan två dagar med avkastningen för aktiens referensgrupp för samma tidsperiod. Den fjärde metoden skattade marknadspåverkan genom att jämföra aktiens avkastning med avkastningen för aktiens referensgrupp. Skillnaden var att i det senare fallet var det inte den dagliga avkastningen mellan två stängningspris utan avkastningen från stängningspris till öppningspris nästkommande dag som användes. För varje skattning av marknadspåverkan delades ordrarna upp i fem geografiska regioner och c1 samt c2 beräknades. Inte för någon kombination av skattningsmetod och region lyckades dock ett rimligt resultat erhållas. Detta beror troligtvis på brister i metoderna för hur marknadspåverkan skattas samt brister i modellen. Resultatet kan även vara till följd av stora mängder brus i den erhållna datan.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Matematik , Grundläggande vetenskaper , Mathematics , Basic Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index