Resursutvinning från avloppsvatten - En jämförelse mellan separerade och konventionella avloppssystem

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Andersson, Anna
Ingemarsson, Marcus
Helgesson, Klara
Herzog, Leonard
Karam, Laila
Kleiven, Ellinor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Avloppsvatten innehåller stora mängder näringsämnen. Dessa kommer framförallt från människor och består av bland annat kväve, fosfor och kol. En förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle är att inte slösa på jordens resurser, vilket gör det viktigt att ta vara på de resurser som kan utvinnas i samband med avloppsvattenrening. En försvårande faktor är att inloppen till majoriteten av dagens avloppsreningsverk utgörs av vatten från flera olika källor, däribland vatten från tvätt, dusch, handfat och toaletter. Att separera dessa flöden skulle potentiellt innebära att reningen underlättas och att utvinningen av de olika näringsämnena samt övriga resurser förbättras. Syftet med detta arbete är därför att jämföra ett konventionellt reningsverk med ett reningsverk som använder ett källsorterat flöde. Jämförelsen baseras på data från de två reningsverken och utförs baserat på utvinningsgrad och reningsgrad av fosfor och kväve samt potentiell energiutvinning. Dessutom undersöks branschens framtidsutsikter inom området och en kretsloppsmodell för respektive näringsämne fosfor, kväve och kol utvecklas. Studiens resultat visar att ett separerat flöde utvinner resurserna mer effektivt och resulterar i ett renare vatten än vad det konventionella reningsverket gör. Det är dock dyrt och komplext att ändra Sveriges befintliga avloppssystem, men en möjlighet kan vara att implementera vissa av dessa tekniker på de befintliga reningsverken för att öka deras resursåtervinning. I resultatet presenteras även flertalet kretslopp som visar hur näringsämnen av intresse kan utvinnas och hur möjliga tekniker kan appliceras för att uppnå cirkuläritet. Vidare visar studien att potentialen inom resursutvinning är stor och att verksamma personer inom området anser att det är viktigt att fokus ligger på att utveckla hållbara metoder.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Källsorterat flöde , Återvinning , Avloppsvatten , Resursutvinning , Resursverk , Reningsverk
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index