Luftföring i operationsrum. Systemuppbyggnad för och utvärdering av parallellströmning genom visualisering

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Sundbeck, Patrik
Värmsjö, Per
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Examensarbetet utreder systemuppbyggnaden för luftföring i operationsrum och utvärderar parallellströmning genom visualisering med hjälp av rök. Studien syftar till att klargöra hur känslig parallellströmning är för störningar och genom detta hitta den undre gränsen för lufthastigheten som möjliggör fullgod funktion. Operationsrumsventilation är en typ av skyddsventilation där luftens funktion är, att förutom att skapa ett bra inomhusklimat, säkerställa ett skydd åt personalen och patienten från skadliga föroreningar. Detta kan göras enligt ett antal olika luftföringsprinciper varav parallellströmning är en av dem. Idag råder oenighet mellan tillverkare och myndigheter beträffande vilka lufthastigheter som är nödvändiga för fullgod funktion. Lufthastigheten står i relation till investerings- och driftskostnaden och sänks tilluftshastigheten kan detta ge förutsättningar för betydande besparingar. Frågor rörande denna typ av skyddsventilation är bland annat hur stor inverkan hinder, flödeshastighet, rörelser och lokala värmekällor har på stabiliteten hos luftföringen och skyddsfunktionen. För att besvara dessa frågeställningar utfördes en försöksserie med visualisering av luftföringen med tilluft genom undertaksduk. Fem fall med hastigheterna 0.42, 0.35, 0.25, 0.20 och 0.15 m/s över duk gjordes samt en del fristående tester. Dessa försök gjordes i fullskala i Installationstekniks försökshall där en testanläggning projekterades och byggdes upp. Försöksserien visar att en mycket god funktion uppnåddes i samtliga tester där tilluftshastigheten var 0.25 m/s eller högre och god funktion vid hastigheter ner till 0.20 m/s. En undertemperering av tilluften medför en förbättring av funktionen. De fristående försöken visar att varken tryckändringar i rummet eller frånluftens utformning påverkar strömningsbilden i den rena zonen. Däremot medför föremål och värmekällor i luftströmmen virvelbildningar och försämring av funktionen
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Byggnadsteknik, Building engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material