Gröna lösningar eller gröna backar - En studie av alpinskidåkningens intressenter mot bakgrund av klimatförändringarna

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Adolfsson, Axel
Sultán, Amanda
Skeppstedt, Mattias
Nilsson, Andreas
Dahlén, Linnéa
Sundberg, Rebecka
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Alpinskidåkning har de senaste decennierna vuxit fram till en stor turistindustri i Sverige som skapar både nöjen och arbetstillfällen. Den har dock en osäker framtid i och med globala klimatförändringar. Sveriges medeltemperatur väntas öka med 2-6°C mellan år 1960-2100, vilket bidrar till en minskad snötillgång. Intressenter inom alpinskidåkning står därmed inför en rad olika utmaningar. Arbetet syftar därför till att kartlägga alpinskidåkningens intressenter och undersöka hur dessa förhåller sig till klimatförändringarna samt vad de har för strategier för att förbli lönsamma i ett förändrat klimat. Studien har genomförts vid institutionen för Energi och Miljö på Chalmers tekniska högskola och inkluderade en fältstudie i Sälen. Analysen grundas på en litteraturstudie, enkäter och intervjuer utförda i Sälen. Slutsatserna är att vintrarna i Sverige kommer bli varmare och kortare men fortsatt ge goda möjligheter för skidåkning från Svealand och norrut. Aktörerna inom branschen är generellt sett medvetna om pågående klimatförändringar men ser ljust på skidbranschens framtid trots dessa förändringar. På nationell nivå är vikten av att profilera sitt varumärke som klimatvänligt den största drivkraft bakom aktörernas klimatarbete. På lokal nivå i Sälen drivs utvecklingen mot en mer klimatvänlig verksamhet i första hand genom energieffektivisering med hjälp av ny teknik som samtidigt ger ekonomiska fördelar. Främsta drivkraften bakom klimatarbetet i Sälen är kostnadsbesparingar och inte att profilera sig som klimatsmart, till skillnad från nationell nivå. En genomgående strategi för aktörerna i Sälen är även att utöka verksamheten under sommar- och höstsäsong. När det kommer till konsumenternas vilja att att konsumera klimatmedvetet är den låg. Istället väger pris och funktionalitet tyngst vid köp kopplade till skidåkning. Sammanfattningsvis är skidbranschens intressenter medvetna om att förutsättningarna för skidåkning kommer att försämras, men ser lösningar i form av teknisk utveckling och breddning av verksamheter. Däremot är varken konsumenterna eller aktörerna nämnvärt angelägna om att begränsa sin egen klimatpåverkan och gå i bräschen för att skapa en klimatneutral bransch.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan naturvetenskap , Other Natural Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index