Mekanik och maritima vetenskaper (M2) // Mechanics and Maritime Sciences (M2)

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Vi bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom alla transportslag för att nå hållbara tekniklösningar. Forskning genomförs även för att bidra till miljövänlig processteknik och hållbar energiförsörjning.
Vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper utbildas framtidens ingenjörer och forskare med siktet inställt på övergången till ett hållbart transportsystem. Vår forskningsportfölj är unik i sin bredd och täcker in alla transportformer och verkar även för att bidra till miljövänlig processteknik och hållbar energiförsörjning. Genom samverkan med samhälle och näringsliv försöker vi lösa samhällets stora utmaningar - tillsammans.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/mekanik-och-maritima-vetenskaper/

||

We carry out fundamental and applied research in all modes of transport to achieve sustainable technology solutions and to contribute to environmentally friendly process technology and sustainable energy supply.
At the Department of Mechanics and Maritime Sciences, the engineers and researchers of tomorrow are trained with their eyes set on the transition to a sustainable transport system. Our research portfolio is unique and covers all modes of transport and contributes to environmentally friendly process technology and sustainable energy supply. Through collaboration with the society and industry, we strive to solve society's major challenges - together.

Studying at the Department of Mechanics and Maritime Sciences at Chalmers

For research and research output, please visit https://research.chalmers.se/en/organization/mechanics-and-maritime-sciences/

Browse