Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 238
 • Post
  Marknadsandel En fallstudie om marknadsandelens betydelse för ett företag samt hur den kan beräknas
  (2023) Carlsson, Annie; Persson, Johanna; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Wramsby, Gunnar; Österlund, Urban
  Ständigt sker en tävling på marknader om marknadsandelar och konkurrensfördelar. Att veta sin position på marknaden är viktigt för strategiska beslut i ett företag. Att beräkna företags marknadsandelar har länge varit ett vanligt mätetal för förståelsen av företags tillväxtmöjligheter samt konkurrenssituation. Den enklaste definitionen av marknadsandel är den totala procentandel som ett företag har av den totala marknaden företaget verkar inom. Även om definitionen av marknadsandel i sig är relativt enkel att förstå blir den mer komplex att beräkna. Vad baseras egentligen beräkningen på och är resultatet pålitligt? Således är syftet med studien att undersöka nyckeltalet marknadsandel och ta fram en modell för beräkning av marknadsandel. I studien diskuteras vilken betydelse talet marknadsandel har för fallföretaget och varför de är intresserade av nyckeltalet. Studien har genomförts som en fallstudie med hjälp av litteraturstudier, intervjuer samt dokumentation. Intervjuer och dokumentation ansågs vara komplement till litteraturstudien. Ett bekvämlighetsurval användes för att fastställa respondenter, vilket landade i 6 personer på fallföretaget med skilda befattningar. Anledningen var att erhålla flera olika infallsvinklar, vilket resulterade i en bredare bild av situationen. Den teoretiska referensramen bygger på vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet och behandlar områdena beräkning av marknadsandel, marknadens potential och marknadsandel som strategisk variabel. Vidare i den teoretiska referensramen redogörs marknadsandel kopplat till lönsamhet, kundnöjdhet, leverantör och distributör. Den insamlade empirin bygger på den teori som presenterats i studien. För att därefter verkställa analysen jämfördes respondenternas svar mot den vetenskapliga grunden. Nämnvärt är att det fanns många likheter mellan teorin och empirin. Till sist besvarades frågeställningarna. Studien resulterade i att en marknadsandel för hela fallföretaget inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Istället togs en modell fram för framtagning av marknadsandel inom ett segment. Beräkningsmodellen bygger på den enklaste definitionen av en marknadsandel, nämligen antal sålda enheter dividerat med totalt antal sålda enheter på den definierade marknaden. Slutligen, kom studien fram till att nyckeltalet marknadsandel som ensam parameter inte har någon betydelse för fallföretaget. Däremot kan det tillsammans med andra nyckeltal användas för att få en mer komplett bild av företagets prestation och framgång.
 • Post
  Circularity in the Fashion Industry: A Study on Recycling Practices and End-of-Life Textile Recycling Among Fashion Retailers
  (2023) Axentjärn, Philip; Haddad, Roksana; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Jonsson, Patrik; Kaipia, Riika
  This thesis investigates the circularity strategies and solutions that are being employed in the fashion textile industry to address its environmental impact. The first research questions explore the main circularity strategies, with a specific focus on the role of textile recycling in achieving circular practices. The second research question examines the optional channels and solutions that fashion retailers are utilising to achieve circularity. The findings suggest that while textile recycling is an important aspect of circularity, it should be combined with different methods in order to achieve a circular economy. Additionally, fashion retailers are utilising various channels and solutions in order to achieve circular business models. The results highlight the importance of a holistic approach to circularity in the fashion textile industry, including need for a combination of strategies that are beyond just textile recycling. The scope of this research will be limited to the fashion textile industry, rather than the entire textile industry. This study focuses on the challenges, opportunities as well as solutions related to textile recycling and extending the life cycle of textiles from a fashion retail perspective.
 • Post
  Effektivisering av det interna materialflödet hos ett tillverkningsföretag
  (2023) Nilsson, Emma; Hagström, Patricia; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Jonsson, Patrik; Gustafsson, Emmelie
  Problem och syfte: I takt med att konsumenter efterfrågar mer variation i form av varor och volym blir lagerhanteringen mer komplex i termer av antal artiklar. På grund av de senaste årens händelser, pandemin och inflationen, är cykelbranschen en bransch som påverkats av stora efterfrågevariationer. Fallföretaget i denna studie känner av efterfrågevariationerna, vilka har bidragit till det överlager som fallföretaget idag besitter. Det är viktigt för ett företag att analysera och förbättra det interna materialflödet för att kunna hantera när marknaden svänger, och det överlager som finns hos fallföretaget utgör ett hinder för effektiviteten av det interna materialflödet. Studiens syfte är att ta fram rekommendationer för hur det interna materialflödet kan effektiviseras så att utnyttjandet av lager ökar och materialhanteringen underlättas. Metod: Flertalet metoder har legat till grund för att studien. Datainsamling i form av observationer, intervjuer och interna dokument från fallföretaget bidrog till en nulägesbeskrivning med tillhörande processkartor som ger information om det interna materialflödet för ett däck, en ram och ett batteri som följs i studien. Nulägesbeskrivningen följs av en analys som tar fram de problem som påverkar det interna materialflödet. Under studiens gång genomfördes en litteraturstudie avseende effektivitet och förbättringsarbete i materialflöden. Resultat: De identifierade problemen sammanfattas i tre problemområden, lager, arbetssätt och kommunikation. Problemen innebär outvecklat affärssystem, tyst kunskap och onödigt extraarbete med pallar. Det finns hjälpmedel som fallföretaget inte använder sig av och kommunikationen sker muntligt utan att dokumenteras. Personalen arbetar och kommunicerar med kort framförhållning vilket leder till svårigheter med planering av arbetsuppgifter. Problemen bidrar till slöserierna omarbete, väntan, onödiga rörelser samt transporter. Slutsats: Studien kom fram till tio rekommendationer för hur det interna materialflödet hos fallföretaget kan effektiviseras. Rekommendationerna bidrar till bättre lokalisering av artiklar, mer korrekta lagersaldon, mindre slöserier, bättre kommunikation, bättre utnyttjande av lager samt minimering av tyst kunskap. De tio rekommendationer som föreslås är, implementera zonindelning i det externa lagret, utöka antalet lagerlokationer i affärssystemet, uppdatera lagersaldot när artiklar flyttas till produktion, dokumentera arbetssätt, ändra antalet ramar per pall, tillämpa informationstavlor, omstrukturera batterilagret, införa kontinuerliga möten, införa PDCA-modellen och slutligen införa standardiserat arbetssätt.
 • Post
  Avvikelsedrivet förbättringsarbete En analys utförd i Triumf Glass produktion
  (2023) Ekberg, Isak; Oliv, Hannah; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Almström, Peter; Almström, Peter
  Förbättringsarbete och en vision om att utveckla sin verksamhet är en grundläggande funktion i ett företag för att hålla sig konkurrenskraftiga. I takt med att Triumf Glass har ökat sin omsättning och byggt ut produktionen har nya utmaningar uppstått och följaktligen har förbättringsarbetet behövt bortprioriteras. Nu, två år senare, när den nya produktionslinjen etablerats vill företaget återuppta förbättringsarbetet och har en önskan och vision om att det ska involvera alla operatörer såväl som att det ska genomsyra hela företaget. Triumf Glass har tidigare försökt skapa en kultur för förbättringsarbete men inte uppnått ett önskvärt resultat. Syftet med examensarbetet är att designa och formulera en metod och struktur som främjar ett arbetssätt för ständiga förbättringar. Arbetet kommer även undersöka på vilket sätt operatörerna kan involveras, samt hur förbättringsarbetet kan integreras i den dagliga verksamheten. Det främsta underlaget för det här examensarbetet har varit en omfattande litteraturstudie där tidigare forskning inom liknande projekt har studerats. Vidare har observationsstudier utförts på Triumf Glass för att få en helhetsuppfattning om nuläget varpå kvalitativa undersökningar i form av intervjuer med produktionschef och operatörer har utförts. Slutligen har ett studiebesök genomförts som givit goda insikter i hur förbättringsarbete kan fungera i praktiken. Analysen som utfördes på Triumf Glass visar att det saknas ett fungerande arbetssätt för förbättringsarbetet. Därför lades stort fokus på att utforma ett helt nytt arbetssätt som är anpassat efter företagets behov och önskemål. Resultatet blev en förbättringstavla som ska fungera som grunden i förbättringsarbetet där PDCA-cykeln är utgångspunkten. För att säkerställa att metoden kommer fungera har en standard som är enkel att använda utformats i form av en A3 rapport med tillhörande instruktioner. Målsättningen med det nya arbetssättet är att det kommer involvera alla operatörer och efter inlärningsfasen användas rutinmässigt. Resultatet av examensarbetet förväntas leda till att Triumf Glass förbättrar de anställdas motivation, minskar stress och på lång sikt reducerar verksamhetens kostnader. För att detta ska uppnås krävs att Triumf Glass avsätter resurser i form av både tid och personal. Slutsatsen är att Triumf Glass bör övergå från förslagsverksamhet till avvikelsedrivet förbättringsarbete.
 • Post
  Förslag på en 5s-implementation i takstolsmonteringen på ett fallföretag
  (2023) Svensson Lirio, Jaime; Oredsson, Simon; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Jonsson, Patrik; Gustafsson, Emmelie
  Denna studie utfördes på̊ ett företag som är aktiva inom träindustrin. Fallföretaget har ett organisationsmål att implementera Lean i företaget och vill påbörja implementeringen av Lean genom en 5s-implementation i deras takstolsproduktion. Träindustrin är en växande industri vilket gör att det finns en hög efterfrågan på högkvalitativa och kostnadseffektiva träprodukter i landet, där takstolar i trä är en vanlig konstruktion. Rapportens syfte är att förstå hur 5s kan förbättra fallföretagets takstolsproduktion med avseende på effektivitet, arbetsmiljö och säkerhet, samt ge rekommendationer kring hur 5s ska implementeras. Rapporten avser att studera takstolsproduktionen ur ett monteringsperspektiv där parametrar för effektivitet, arbetsmiljö och säkerhet bestämdes. Effektivitet valdes att representeras som minskning av de 7+1 slöserierna, medan arbetsmiljö och säkerhet representeras som skapandet av en ergonomisk anpassad arbetsplats och minskning av risken för olyckor. För att adressera syftet har en datainsamling gjorts bestående av observationer, intervjuer och granskning av interna dokument på fallföretaget. Utifrån datainsamlingen har en processbeskrivning av takstolsmonteringen samt en analys av processbeskrivningen genomförts. Takstolsmonteringen analyserades utifrån de 5s i en 5s-implementation samt utifrån effektivitet, arbetsmiljö och säkerhet. Rapporten har resulterat i en kartläggning av hela takstolsprocessen som dokumenterades i form av ett processflödesdiagram. Ett implementeringsförslag har utarbetats som ger förslag på vad som kan göras i varje steg i en 5s-implementation. Rapporten presenterar förberedande steg som bör genomföras innan 5s-implementering påbörjas. Dessa steg syftar till att förbereda montörer och chefer inför implementationen samt skapa en grund för framgångsrika förändringar. Dessa steg involverar i hög grad att kommunicera de kommande förändringarna som följer med 5simplementationen samt att skapa en kultur av öppen delaktighet för alla i takstolsmonteringen. För att uppnå detta rekommenderar vi strategier och metoder som främjar öppen kommunikation och engagemang från alla inblandade parter. 5s-implementationen ger förslag på hur fallföretaget kan genomföra varje steg av 5s, det vill säga sortering, systematisering, städning, standardisering samt säkerställning. Förslagen innefattar moment så som sortera bort onödiga material och verktyg, skapa tydliga och officiella platser för föremål genom systematisering, skapa städrutiner, standardisera genom att dokumentera nya rutiner i takstolsmonteringen och säkerställa att alla s:n genomförs genom checklistor och uppföljningsmöten. Implementeringen förväntas ha möjliga positiva effekter på effektiviteten, såsom minskning av de 7+1 slöserierna, förbättrad arbetsmiljö genom förbättrad ergonomi och ökad säkerhet genom implementering av olycksrutiner.