Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 261
 • Post
  Att balansera struktur och flexibilitet - Utformning av projektledningsmetodik för marknadsoch säljprojekt i mindre företag
  (2023) Hammarström, Tilde; Strömblad, Lovisa; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Gremyr, Ida; Gremyr, Ida
  Projektledning utgör en central komponent i den dagliga verksamheten för många företag, eftersom de flesta företag på något sätt engagerar sig i uppgifter som är tids- och målstyrda, det vill säga projektarbete. Denna studie avser att undersöka hur en projektledningsmetodik som är tillämpbar på ett mindre företag som bedriver marknads- och säljprojekt kan utformas, samt att identifiera vilka utmaningar som uppstår vid projektarbete på denna typ av företag. För att besvara studiens frågeställningar har en litteraturstudie och en empirisk studie genomförts, vilka beskriver utmaningar och kritiska faktorer vid projektarbete. Vidare beskrivs två grenar inom projektledningsmetodik, traditionell respektive agil projektledningsmetodik, samt hur de skiljer sig åt med hänsyn till de kritiska faktorer som har identifierats. Studien har jämfört dessa två typer av projektledningsmetodik och kopplat samman resultatet från litteraturstudien med en fallstudie på ett utvalt fallföretag. Fallstudien genomfördes i form av en intervju- och observationsstudie samt en workshop för att identifiera utmaningar kopplat till projektarbete. Slutsatsen av litteraturstudien och empirin genererade ett antal konkreta rekommendationer kring hur fallföretaget kan arbeta med projektledning i sin dagliga verksamhet, i form av en arbetsgång samt tillhörande arbetsverktyg. De utformade rekommendationerna avser hantera flera utmaningar på fallföretaget. Slutsatsen är att utmaningarna vid projektarbete främst handlar om ett inkonsekvent arbetssätt med vaga projektmål och avsaknad av gemensamma arbetsverktyg. Dessa utmaningar skapar behov av en standardiserad arbetsprocess med riktlinjer för hur projektarbete ska bedrivas. Den projektledningsmetodik som är tillämpbar för mindre bolag som bedriver marknads- och säljprojekt är en kombination av traditionell och agil projektledningsmetodik, där de traditionella inslagen står för struktur medan de agila inslagen står för flexibilitet.
 • Post
  Kostnad, miljö och tidsåtgång inom byggprocessen En studie av prefabricerad och platsgjuten betong till stommen i flerbostadshus
  (2022) Boström, Hjalmar; Karström, Folke; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Lind, Frida; Åberg, Cecilia
  Byggbranschen förändras ständigt och branschen måste möta nya typer av behov från kunder och samhället. En av dagens stora frågor i samhället är hur klimatavtrycken skall minskas. Det gäller då att företag och verksamheter är medvetna om sin klimatpåverkan. Det är då av vikt att analysera sina verksamheter och arbeta med att förminska sitt klimatavtryck. Detta examensarbete är en studie om klimatpåverkan, kostnad samt tidsåtgång inom byggprocessen. Mer specifikt för produktionen av platsgjuten betong och prefabricerad betong för stommen till ett flerbostadshus i ett tillverkningsskede. Studien har utförts på PERI Sverige AB:s förfrågan. PERI Sverige AB är ett företag som tillhör PERI-koncernen. PERI Sverige AB jobbar främst med att hyra och distribuera diverse formar samt industriställningssystem för betongbyggen. Teorikapitlet tar upp relevant teoretisk referensram för att genomföra studien. Studiens metodkapitel innehåller en beskrivning av litteraturstudien, observationerna samt intervjuerna. Litteraturstudien består av källor samt dokument för att få förståelse och samla data till resultatet. Observationerna genomfördes på olika arbetsplatser i Göteborg där det arbetades både med prefabricerad och platsgjuten betong. Intervjuerna genomfördes med respondenter som arbetar på företag som arbetar med de olika metoderna. Intervjuer genomfördes också vid företag som är leverantörer av betong och hos PERI Sverige AB för att få förståelse för deras verksamhet. Resultatet av den genomförda studien tyder på att en platsgjuten betongstomme är det billigare alternativet samt det med minst klimatavtryck i jämförelse med en prefabricerad betongstomme i Sverige. För tidsåtgång är dock prefabricerad betong det bättre alternativet. Det är dock många faktorer som spelar roll för valda parametrar och bästa tillverkningsmetod kan skilja sig mellan olika flerbostadsprojekt. Ett exakt svar för vad som är det bästa alternativet blir därför inte möjligt att ge. För att i ett framtida skede kunna ge svar på vad som är bäst rekommenderas vidare studier på fler omfattade LCA:er och undersökning av klimatanpassad betong.
 • Post
  Marknadsandel En fallstudie om marknadsandelens betydelse för ett företag samt hur den kan beräknas
  (2023) Carlsson, Annie; Persson, Johanna; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Wramsby, Gunnar; Österlund, Urban
  Ständigt sker en tävling på marknader om marknadsandelar och konkurrensfördelar. Att veta sin position på marknaden är viktigt för strategiska beslut i ett företag. Att beräkna företags marknadsandelar har länge varit ett vanligt mätetal för förståelsen av företags tillväxtmöjligheter samt konkurrenssituation. Den enklaste definitionen av marknadsandel är den totala procentandel som ett företag har av den totala marknaden företaget verkar inom. Även om definitionen av marknadsandel i sig är relativt enkel att förstå blir den mer komplex att beräkna. Vad baseras egentligen beräkningen på och är resultatet pålitligt? Således är syftet med studien att undersöka nyckeltalet marknadsandel och ta fram en modell för beräkning av marknadsandel. I studien diskuteras vilken betydelse talet marknadsandel har för fallföretaget och varför de är intresserade av nyckeltalet. Studien har genomförts som en fallstudie med hjälp av litteraturstudier, intervjuer samt dokumentation. Intervjuer och dokumentation ansågs vara komplement till litteraturstudien. Ett bekvämlighetsurval användes för att fastställa respondenter, vilket landade i 6 personer på fallföretaget med skilda befattningar. Anledningen var att erhålla flera olika infallsvinklar, vilket resulterade i en bredare bild av situationen. Den teoretiska referensramen bygger på vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet och behandlar områdena beräkning av marknadsandel, marknadens potential och marknadsandel som strategisk variabel. Vidare i den teoretiska referensramen redogörs marknadsandel kopplat till lönsamhet, kundnöjdhet, leverantör och distributör. Den insamlade empirin bygger på den teori som presenterats i studien. För att därefter verkställa analysen jämfördes respondenternas svar mot den vetenskapliga grunden. Nämnvärt är att det fanns många likheter mellan teorin och empirin. Till sist besvarades frågeställningarna. Studien resulterade i att en marknadsandel för hela fallföretaget inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Istället togs en modell fram för framtagning av marknadsandel inom ett segment. Beräkningsmodellen bygger på den enklaste definitionen av en marknadsandel, nämligen antal sålda enheter dividerat med totalt antal sålda enheter på den definierade marknaden. Slutligen, kom studien fram till att nyckeltalet marknadsandel som ensam parameter inte har någon betydelse för fallföretaget. Däremot kan det tillsammans med andra nyckeltal användas för att få en mer komplett bild av företagets prestation och framgång.
 • Post
  Circularity in the Fashion Industry: A Study on Recycling Practices and End-of-Life Textile Recycling Among Fashion Retailers
  (2023) Axentjärn, Philip; Haddad, Roksana; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Jonsson, Patrik; Kaipia, Riika
  This thesis investigates the circularity strategies and solutions that are being employed in the fashion textile industry to address its environmental impact. The first research questions explore the main circularity strategies, with a specific focus on the role of textile recycling in achieving circular practices. The second research question examines the optional channels and solutions that fashion retailers are utilising to achieve circularity. The findings suggest that while textile recycling is an important aspect of circularity, it should be combined with different methods in order to achieve a circular economy. Additionally, fashion retailers are utilising various channels and solutions in order to achieve circular business models. The results highlight the importance of a holistic approach to circularity in the fashion textile industry, including need for a combination of strategies that are beyond just textile recycling. The scope of this research will be limited to the fashion textile industry, rather than the entire textile industry. This study focuses on the challenges, opportunities as well as solutions related to textile recycling and extending the life cycle of textiles from a fashion retail perspective.
 • Post
  Är tekniken boven eller räddningen i klimatomställningen? - Hur bör ett upphandlingsunderlag se ut?
  (2023) Hawby, Åse; Jonsson, Cajsa; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Nyström Claesson, Anna; Nyström Claesson, Anna
  I Parisavtalet från 2015 förband sig Sverige att ställa om till ett fossilfritt energi- och produktionssystem för att undvika en global temperaturökning på mer än 1,5oC. I omställningen mot klimatneutralt samhälle 2045 har svensk industri utforskat ny teknik som nya sätt att betrakta avfall som råvara i till exempel biomassa för drivmedel och slaggprodukter i cementtillverkning. Bygg- och anläggningsbranschen är viktigt i omställningen till ett klimatneutralt samhälle 2045. I regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningsbranschen gemensamt formulerat en färdplan för att bidra till klimatneutralitet. Trots ambitionerna går omställningen trögt i bygg- och anläggningsbranschen där en av orsakerna kan vara myndigheters upphandling av infrastruktur som styrs i Lagen om offentlig upphandling (LOU). I upphandlingsprocessen ska beställande myndighet formulera ett tydligt underlag som formulera kvalitéter i målbeskrivningar eller i absoluta krav för teknik-, klimatåtgärder och miljöteknik. Entreprenörerna svarar med att ge förslag på genomförande. I de flesta fallen utvärderas anbud efter lägsta pris vilket ger beställarna möjlighet att ställa höga kvalitetskrav. Det finns också en risk som innebär att marknaden kan vara dåligt anpassad till att möta kraven, till exempel ekologiska som ofta kommer i konflikt med ekonomiska värden. Konsekvensen blir att anbudet som vinner upphandlingen kan sakna miljö- och klimatåtgärder som bidrar till klimatomställningen. Syftet med studien var att undersöka hur miljöfrågor hanteras inom offentlig upphandling i infrastrukturprojekt för att förstå aktörernas perspektiv, de roller som bidrar till hinder och möjligheter som påverkar utfallet från upphandlingen. Studien baseras på intervjuer med beställares och entreprenörers synvinkel på miljöanpassning och klimatomställningen i anläggningsbranschen. Den viktigaste slutsatsen var att miljöfrågor har avgränsats till klimatfrågor och beroende på hur intressenterna förstår miljöfrågan eller klimatomställning upplevs kraven i upphandlingen mer eller mindre tydligt