Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 217
 • Post
  Vad gör byggindustrin för att hantera framtida begränsningar av kalksten
  (2022) Hadi, Farid; Sleman, Mohammad; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Anna, Nyström Claesson; Anna, Nyström Claesson
  I FNs Agenda 2030 finns mål för resurshantering av naturresurser, klimatåtgärder och att bevara ekosystemen. I den pågående konflikten om kalkbrytning i Slite på Gotland står brytningen av kalksten emot mål för hållbar hantering av naturresurser, klimatåtgärder och att bevara ekosystemen. Beslutet från Mark- och Miljödomstolen i november 2021 angav att Cementas kalkbrytning i Slite skulle upphöra senast 31 december 2022. I domstolsbeslutet angavs att gruvverksamheten påverkade grundvattnet på Gotland vilket drabbar naturen i området. Idag används ungefär 4.4 miljoner ton kalksten årligen i cementtillverkningen och ungefär 60-75% av all cement som används i Sverige kommer från Slite, Gotland. För byggindustrin i Sverige får domstolsbeslutet konsekvenser som påverkar produktionen av både infrastruktur och husbyggnad. För att byggindustrin skall klara en omställning behövs ny resurssnål materialhantering och ersättningsmaterial för kalksten. Byggindustrin har ca ett år på sig att ställa om, om beslutet står fast. Hur aktörerna i branschen tänker om en kommande resursbrist kommer att avgöra hur branschen klarar av att ställa om till och samtidigt bidra till en mer hållbar resursanvändning. Syftet med studien var att undersöka hur resurknappheten av kalksten kan påverka byggindustrin, vilka lösningar det finns och möjliga strategier för en bättre resurshantering av kalksten.Metoden bygger på en litteraturstudie och intervjuer med aktörer i olika delar av byggprocessen. Den viktigaste slutsatsen är att det finns teknik för att hantera resursknappheten och av miljöskäl undvika import av cement. Mycket tyder på att omställningen kan bli besvärlig.
 • Post
  Investeringstrategi för ett hållbart maskininnehav En utredning av teknisk och ekonomisk utveckling av klimateffektiva arbetsmaskiner
  (2022) Brandt, Olle; Villwock, Carl; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Wickenberg, Jan; Wickenberg, Jan
  Bygg- och anläggningsbranschen står idag för cirka 20% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och en del av dessa utsläpp beror på de arbetsmaskiner som används i byggprojektet. Flera stora aktörer inom branschen har enats om att minska sina utsläpp med 50% till 2030 för att till 2045 ha nettonollutsläpp. I takt med att ny teknik så som vätgasdrift och elektrifiering utvecklas börjar beställare sätta krav på att entreprenörer kan genomföra byggprojekt med lägre klimatpåverkan där kraven bland annat innefattar klimatneutrala arbetsmaskiner. För att möta efterfrågan av klimatneutrala arbetsmaskiner och nå de klimatmål som finns för branschen behöver byggföretag investera i klimatneutrala maskiner. För att investera ansvarsfullt krävs det att investeringarna är underbyggda med fakta och de är både ekonomiskt och klimatmässigt hållbara. Syftet med rapporten är därför att utreda hur den tekniska utvecklingen av klimatneutrala maskiner ser ut samt vilken ekonomisk påverkan investering i sådana får. Rapporten har utförts på Skanska Sverige AB:s avdelning Region Special som är företagets största maskinägare. Rapporten innefattar investeringskalkyler, utredning av teknisk mognadsgrad och beräkningar av utsläpp för att i resultaten presentera olika strategiförslag. Rapportens resultat visar att det är svårt att nå det uppsatta klimatmålet om minskning av växthusgasutsläpp med 50% för arbetsmaskiner till år 2030 oberoende av investeringsstrategi. Den tekniska utvecklingen av klimatneutrala arbetsmaskiner sker inte i tillräckligt snabb takt. Resultaten visar även att kostnaden för investering i klimatneutrala maskiner är betydligt högre jämfört med traditionella dieselmaskiner vilket innebär att det är svårt att bibehålla lönsamheten om inte debiteringen ökas kraftigt.
 • Post
  Key Success Factors and Risks for Hydrogen Based Road Transports
  (2022) Gustafsson, Robin; Nicklasson, Alexander; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Wickenberg, Jan; Wickenberg, Jan
  Climate change is one of the world's most serious and defining challenges today, threatening mankind as a whole. Because today's transportation system is heavily reliant on fossil fuels, the present transportation sector is a significant contributor to the problem. To substitute fossil fuels, one solution is to use renewable hydrogen as a power source for vehicles. The hydrogen is being transformed into electricity through a fuel cell onboard the vehicle and the only emission is water, making this a both emission-free and renewable solution. The aim of this report has been to identify key success factors and risks that could affect the further development of a hydrogen based road transport sector through the whole value chain. By reviewing previous hydrogen based road transport projects, interviewing industry experts and conducting a workshop, we have identified factors and risks that should be considered for future projects. These are; - It is concluded that a collaboration between the stakeholders is needed. Many of the risks we have identified are common to the entire value chain. - Public support is needed, financially and by establishing a framework to support the development. - A cross-sectoral integration would decrease the costs along the value chain due to increased usage. - Ambitious and engaged stakeholders will benefit the development. - Stakeholders within the hydrogen transport sector need to be aware that there might be a conflict of interest between the Ministry of Finance and the Ministry of the Environment, due to the current tax system and the high revenues from the fossil-based transport sector.
 • Post
  Miljöanpassning i ett SME En fallstudie av glassföretaget 3 Vänner
  (2022) Blomgren, Daniel; Eriksson, Martin; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Nyström Claesson, Anna; Nyström Claesson, Anna
  Den globala uppvärmningen måste hållas under 1,5°C genom en minskning av utsläpp av växthusgaser och vid år 2050 måste alla länder nått nettobalans i sina utsläpp. Risken för att vi passerar målet på 1,5°C inom 10–20 år är stort och klimatförändringarna måste hanteras som ett direkt hot mot livet på jorden. Många företag idag inser vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor aktivt i sina verksamheter. Medvetenheten kring klimat- och miljöfrågor är grundläggande i Sverige och Norden, vilket leder till att konsumenter ställer högre krav på företag och deras hållbarhetsarbete. Syftet med studien är att undersöka hur 3 Vänner och företag inom glass- och livsmedelsindustrin arbetar, följer upp och redovisar sitt hållbarhetsarbete för att kunna föreslå aktiviteter för fortsatt miljöanpassning i 3 Vänner. Studien är utformad genom en kvalitativ fallstudie på 3 Vänner. För att uppfylla studiens syfte har semi-strukturerade intervjuer genomförts, sekundära data som intern dokumentation har samlats in och bearbetats och litteraturstudier har använts. Genom en benchmarking mot konkurrenter genomfördes en kartläggning av miljöaktiviteter i 3 Vänner och hos konkurrenterna. Företagen placerades sedan enligt Clarksons RDAP-skala som visar ambitionsnivån på miljöaktiviteterna och ambitionsnivån på företagen. Resultatet av studien visade 3 Vänners affärsmodell, mission och strategier, både i det dagliga arbetet och på ledningsnivå. Även företagets utmaningar och intresse för miljöanpassning redovisas i studien. Slutsatsen är att 3 Vänners arbete mot bättre hållbarhet främst ska ske genom att sätta upp en tydlig strategi med klara mål, där den nya strategin ska förankras i transformationsstrategi och femstegsmodellen. 3 Vänner behöver tillsätta resurser för hållbarhetsområdet i form av humankapital och ekonomiskt kapital. För att bli bäst på glassmarknaden inom hållbarhet måste 3 Vänner vara ett proaktivt företag, ta bort linjära flöden och implementera fler cirkulära flöden. Genom att utveckla sitt veganska sortiment och arbeta mer mot det veganska segmentet reduceras risken att förlita sig på mjölkbaserade glassar, eftersom mänskligheten måste reducera konsumtionen av mjölkprodukter.
 • Post
  Hållbarhet inom utredning och projektering av infrastruktur- och samhällsplaneringsprojekt - En case-studie på Atkins Sverige AB
  (2022) Sandberg, Andreas; Giebat, Anton; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Eriksson, Henrik; Hällström, Anna af
  Samhällsplanerings- och infrastrukturprojekt står för cirka 38 procent av världens totala koldioxidutsläpp (UNEP, 2020). För att reducera koldioxidutsläppen från samhällsplanerings- och infrastrukturprojekt är det viktigt att ha ett hållbarhetsfokus i utrednings- och projekteringsfasen. Därav har arbetets syfte varit att kartlägga hur en konsult, inom utredning och projektering av samhällsplanerings- och infrastrukturprojekt, arbetar med hållbarhet i projekt samt vad som kan utvecklas ytterligare. Arbetet genomfördes som en case-studie på Atkins, eftersom företaget bedömdes vara lämpligt som representativt case. För att kunna kartlägga Atkins hållbarhetsarbete i projekt användes en intervjustudie, en workshop, observationer samt dokumentstudie som metod. Studien var dessutom avgränsad till att endast behandla Atkins i Sverige. Studien visade att Atkins arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, men att det fortsatt finns områden att utveckla om de ska uppnå sina ambitioner att vara ledande inom hållbarhetsarbete. Slutsatsen från studien är att organisationskultur och utbildningar är viktigt för att skapa förutsättningar för att effektivt arbeta med hållbarhet i projekt, samt att anbudsfasen och uppföljningsarbetet är de stadier i projektarbetet som identifierats som de viktigaste för hållbarhetsfokus i projekt. Anbud identifierades som kritiskt eftersom det är viktigt att ha hållbarhet inkluderat i uppdragsbeskrivningen. Uppföljningsarbete identifierades som ett viktigt arbete för att bland annat öka engagemang och motivation bland medarbetare, genom att visa hur allas arbete påverkar projektets slutgiltiga hållbarhetsarbete. Där användning av visualisering, med hjälp av hållbarhetsverktyg, har identifierats som ett bra hjälpmedel.