Examensarbeten för kandidatexamen

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 249
 • Post
  Utveckling av anbuds- och kalkylprocessen genom effektiv erfarenhetsåterföring En fallstudie på Serneke Group AB
  (2024) Alm, Ingrid; Rutgersson, Cornelia; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Gluch, Pernilla; Gluch, Pernilla
  Studien har genomförts på Serneke Group AB, som är ett stort byggföretag. Syftet med studien var att analysera och utveckla Sernekes processer för erfarenhets-återföring i anbuds- och kalkylfasen. Studien syftade också till att ta fram rekommendationer för att förbättra dessa processer. En del av syftet var också att undersöka hur erfarenhetsåterföring kan bidra till att stärkt konkurrenskraft. Det identifierade problemet hos Serneke var att de anställda inte effektivt utnyttjade varandras kunskaper och erfarenheter till det fulla. För att nå studiens syfte gjordes litteraturstudier, dokumentstudier samt intervjuer. Studiens resultat visade att bristen på incitament och outvecklad digitalisering var de främsta hindren för erfarenhets-återföring. Vidare visade resultatet att uppbyggnaden av projektorganisationer, verksamhetsledningssystemet och den interna Projektportalen inte var optimala för erfarenhetsåterföring. Avslutningsvis visar studien att Serneke bör stärka kraven för att utföra erfarenhetsåterföring för att öka incitamenten för denna process hos de anställda. Dessutom bör Serneke utveckla sina digitala plattformar så att dessa blir lättare att använda för de anställda. På de ställen där det är möjligt bör de digitala processerna automatiseras och eventuellt med hjälp av AI-verktyg. Studien bidrar till att förstå hur effektiv erfarenhetsåterföring kan gynna ett stort byggföretag genom att presentera olika metoder och verktyg relaterade till ämnet.
 • Post
  Vulnerability of water infrastructure in urban communities A comparison of cities within Europe
  (2024) Taraldsson, Andrea; Hutchinson-Kay, Olivia; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Landström, Catharina; Landström, Catharina
  Water distribution is a vital part in an urban society. The water distribution infrastructure contributes to multiple necessary functions, the most vital being potable water distribution to the inhabitants. Analyzing the vulnerabilities to this system can be an important part of it is function. In this thesis a further comparison of this subject will be made through three European cities; Berlin, Gothenburg, and London. Previous research is presented to give an understanding of the current systems in the respective cities, research is used to look further into the possible vulnerabilities for these cities. Later a comparison of the three cities' vulnerabilities and future possibilities is made. To gather material and research a qualitative document analysis has been condoned to answer the research questions. Through the qualitative document analysis literature was gathered and an expert interview was performed. The main result from this study; the impact of precipitation on the water supply systems and urbanization expansion problematics is discussed.
 • Post
  Accessibility as a pivotal influence for customer oriented circular practices Observations in the adventure wear sector
  (2024) Engström, Moltas; Gustafsson Ekberg, Andreas; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Landström, Catharina; Surber, Nicholas
  The adventure wear clothing industry is a multinational business that fosters environmentally aware customers. Signifying for clothing companies within this segment is that they hold a greater incentive for circular practices that influence how the company conducts business. Existing research regarding circular practices, challenges, and enablers for each practice focuses on the company's perspective. However, research regarding the customer perspective on circular practices has been lacking. This report will explore customer involvement with circular practices. Through a literature review, a customer survey, and focus groups. This report has the following findings: Adventure wear customers who were subject to this report have a low degree of implementation of companies' circular practices in their daily lives. The main reason for this is the lack of information and knowledge regarding these, as well as the fact that customers have the opinion that the accessibility of engaging in circular practices is too low. Customers, however, flag that they are inclined to engage more in circular practices. Still, for this to happen, they need to be communicated better and be more accessible to implement in their daily lives. We argue that in the future, for the adventure wear clothing industry, addressing the accessibility of circular practices for customers is the most critical concern. Addressing this issue will allow for a higher degree of implementation of circular practices in the customer's lives.
 • Post
  Managementkonsulter, trender och hållbarhet : En undersökning av managementkonsulters påverkan på trendspridning och hållbar utveckling
  (2023) Andersson, Viktor; Aronsson, Lucas; Bengtsson, Emilia; Eriksson, Linn; Wikström, Måns; Åberg, Tobias; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Trygg, Lars
  I nutida samhälle är hållbar utveckling en av de mest kritiska utmaningarna som mänskligheten står inför. Kommande generationers välbefinnande och existens är beroende av att samhällets individer går ihop för att tillsammans bemöta och lösa de stora prövningar som råder för att nå hållbarhet. För att hantera dessa utmaningar är det viktigt att undersöka och förstå hur olika yrkesgrupper och organisationer bidrar till ett mer hållbart samhälle. En sådan yrkesgrupp är managementkonsulter, som har en bred räckvidd av kunskap och erfarenhet inom olika branscher. Syftet med studien är att klargöra hur managementkonsulter bidrar till spridningen av aktuella trender inom företagsledning samt att undersöka deras engagemang för hållbar utveckling. Genom att besvara frågor som Hur påverkar managementkonsulter spridningen av trender? och Hur ser managementkonsulters arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 ut? ämnar studien ge universitetsstuderande en djupare förståelse för managementkonsultverksamheten och dess möjlighet att påverka samhällets hållbarhetsarbete. Det teoretiska ramverket baseras på vetenskaplig litteratur som ämnar utforska tre områden; nämligen managementkonsultyrket, managementtrender och hållbarhet. Det empiriska bidraget bygger på semistrukturerade intervjuer med managementkonsultföretag, som har genomförts med dessa tre områden i åtanke. Det teoretiska och empiriska materialet stöds även av ett fristående kapitel kring FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030, där fem av 17 globala mål valts ut baserat på dess relevans för svenska företag. Målen har valts ut med avsikt att undersöka managementkonsulters möjlighet att sprida trender inom alla tre dimensioner av hållbarhet; social, ekologisk och ekonomisk. Sedermera nyttjas teorin, empirin och kapitlet om Agenda 2030 för diskussion kring managementkonsulters påverkan på spridningen av trender samt hur managementkonsulter arbetar med Agenda 2030 och hållbar utveckling. Managementkonsulter antar vanligtvis en passiv och indirekt roll i spridningen av managementtrender, men kan bistå företag genom att hjälpa dem att anpassa sig till redan existerande trender. Sociala medier och digitala plattformar kan användas för att påskynda introduktions- och tillväxtfaserna för trender. Managementkonsulter kan också spela en viktig roll i spridningen av hållbarhetstrender genom att integrera hållbarhet i sin verksamhet och i sina tjänster till kundföretag. Större managementkonsultföretag kan spela en betydelsefull roll i spridningen av hållbarhetstrender, då de ofta har tillgång till mer expertis inom området. De har dock långsammare internkommunikation och beslutsfattning jämfört med mindre bolag, vilket kan innebära en fördröjning i deras spridning av nya trender. Sedermera dras slutsatsen att FN:s globala hållbarhetsmål är relevanta för managementkonsulter, men att managementkonsulter bör överväga att erbjuda och hjälpa implementera alternativa regelverk, exempelvis GRI, hos klientföretag. Det framkommer även att greenwashing kan förekomma inom managementkonsultbranschen och att managementkonsultbolagets inställning till det interna hållbarhetsarbetet har stor påverkan på dess hållbarhetsarbete mot kundföretag.
 • Post
  Affärsmodell för delad laddinfrastruktur mellan privatpersoner En studie om delning av privata laddstationer på den svenska marknaden
  (2023) Bergström, Amanda; Björklund, Ossian; Carlsson, Emanuel; Crona, Philip; De Rosa, Oliver; Mühlow, Märta; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics; Bohlin, Erik; Melander, Lisa
  Elbilar blir allt vanligare på vägarna och på hushållens uppfarter. Det är tydligt att elektrifieringen har fått momentum vad gäller nyförsäljning av personbilar och denna trend förväntas fortsätta. Ett problem som identifierats är att tillhörande laddningsinfrastruktur inte har expanderat i samma takt vilket kan bli ett problem när samhället ska kunna övergå till en elektrisk fordonsflotta på ett smidigt sätt. Rapportens syfte är att undersöka potentialen av en affärsmodell som erbjuder delning av privat laddinfrastruktur. Faktorer som främjar eller hindrar delning samt vilka möjligheter och utmaningar som finns inom området har identifierats. Projektets avsikt var att resultera i förslag på hur delning av laddinfrastruktur kan öka och förbättras i framtiden med hjälp av delningsekonomins principer, inklusive identifiering av lämpliga affärsmodeller för en hållbar implementering. Som teoretiskt ramverk har Business Model Canvas använts för att utnyttja vedertagen struktur kring affärsmodeller och artiklar inom delningsekonomi används för att ge läsaren en förståelse kring möjligheter och hinder. Dessutom utfördes en genomgående utredning av hur teknikens förutsättningar ser ut för implementering av en affärsmodell för delad laddinfrastruktur. Metoden för arbetet inkluderade litteratursökning, semistrukturerade och strukturerade intervjuer med såväl områdesexperter som privatpersoner. Resultaten av undersökningen omfattade tre distinkta affärsmodeller med varierande tekniska krav och förutsättningar, samt olika grader av digitalisering och automatisering. Genom att precisera förutsättningar och antaganden om dessa modellers karakteristiska egenskaper, har deras påverkan av delningsekonomin och marknadseffekterna, inklusive utbud och efterfrågan, kvantifierats i en ekonomisk kalkyl för varje enskild modell. De tre affärsmodellerna ställdes sedan mot varandra utifrån framtagna kalkyler tillsammans med de motiv och barriärer för deltagande inom delningsekonomi som ansågs relevanta för de olika modellerna. I slutsatsen besvarades problemformuleringens tre frågor. Det visades att IT-lösningar till en plattform existerar, vilket möjliggör en fungerande affärsmodell. Beroende på de tre förslagna affärsmodellerna kommer tekniken bidra med olika fördelar och nackdelar. Delningsekonomi kan användas som ett verktyg för att utöka utbudet och utnyttjandegraden av laddpunkter. Det har identifierats tre tydliga motiv: ekonomiska incitament, hållbarhet och ökad tillgänglighet, samt fyra tydliga barriärer: förväntad/upplevd ansträngning, tillit och förtroende, flexibilitet och processrisk. Utifrån ovannämda motiv och barriärer, bestämdes de egenskaper en affärsmodell behöver inneha. Detta resulterade i att projektets mest tekniskt sofistikerade, Affärsmodell 1, ansågs mest kvalificerad.