Examensarbeten för kandidatexamen

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 239
 • Post
  Förbättring av arbetssätt vid lagerstyrning inom färdigvarulager hos ett glassföretag
  (2022) Johansson, Frida; Tobiasson, Johanna; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Hultkrantz, Ola; Gustafsson, Emmelie
  PROBLEM OCH SYFTE Företag får alltmer krav för att möta kundbehovet vilket även gör en välfungerande lagerstyrning alltmer aktuellt. Ogynnsam lagerstyrning med bristande rutiner och ineffektiva kommunikationskanaler kommer medföra i problem som saldoavvikelser, felplock och inkurans. Leveransservicen kan förvärras vilket resulterar i bristkostnader som företag måste betala. Av problemen togs syftet fram; syftet med denna studie är att presentera ett mer enhetligt arbetssätt som effektiviserar nuvarande lagerstyrning hos fallföretaget. METOD Studien beskriver nuläget på fallföretaget med hjälp av kvalitativ datainsamling från tre olika metoder; intervjuer med respektive lagerpersonal, depåchef, logistikkoordinator samt lageransvarig, sedan insamling och genomgång av dokumentation och även observationer i fallföretagets färdigvarulager samt centrallager. Litteraturstudie skedde iterativt under studiens arbetsgång vilket började med val av fallföretaget och förstudie för att bestämma studiens omfattning. Den insamlade datan analyserades sedan för att möjliggöra problemidentifiering hos fallföretaget. RESULTAT OCH ANALYS Nulägesbeskrivningen och analysen tar upp problem inom lagret som brist på struktur och placeringen av produkter. Fallföretaget lagerhåller både egenproducerad glass i diverse literförpackningar och inköpt pinn- och strutglassar. Lagerytan i plockfrysen är inte optimerad och placeringen av produkter i plockfrysen är officiellt flytande, men i praktiken tillämpas fast placering utan uppmärkta platser. Bristen på lättillgänglig kommunikation och informationsspridning har lett till minskad förståelse inom företaget. Det består exempelvis av tidskrävande uppletande på information, avsaknaden av feedback och uppföljningsarbete. Lagret beskrivs som gammalmodigt, där en stor del av arbetet sker manuellt med papper och penna. Problemen som identifierats under analysen sammanfattades därefter till tre olika problemområden; kommunikation, lager och arbetssätt. FÖRBÄTTRINGAR Av nulägesbeskrivningen och analys framtogs förbättringar som svarar till studiens syfte. För att ett enhetligt arbetssätt ska kunna implementeras behövs först och främst ett effektivt kommunikationsflöde för att ge överblick över lagerhanteringen. Därefter behöver lagrets utnyttjas till bästa möjliga samt att en ordning och struktur behövs standardiseras. Ett enhetligt arbetssätt kan sedan implementeras med hjälpmedel som identifieringsteknik och lokaliseringssystem. Ytterligare bör kvalitetskontroller tillämpas. Företaget behöver även utföra ett uppföljningsarbete för att uppdatera efter problem som uppstår. Dessa ska sedan standardiseras inom företaget.
 • Post
  Värdeflödesanalys på Peab Grundläggnings påltillverkning. Analys och jämförelse av tre fabrikers produktionsflöden
  (2022) Nielsen, Ebba; Fernström, Wilma; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Melander, Lisa
  Peab Grundläggning AB har tre fabriker där tillverkning av betongpålar sker. Samtliga fabriker tillverkar samma sorts pålar och har samma processer men med olika utförande och förutsättningar. Majoriteten av arbetet sker manuellt till skillnad från konkurrenter på marknaden. Arbetssättet har inte förändrats under en lång tid och det finns problem och förbättringsmöjligheter i produktionen såsom den sker idag. Men eftersom att många idéer som finns på utveckling och förbättring kräver stora investeringar eller förändringar krävs det att resurser placeras på rätt ställe och där det bidrar till störst skillnad för hela produktionsflödet. Genom att göra värdeflödesanalyser på samtliga fabriker är syftet att ta reda på hur produktionsflödet ser ut, vilka aktiviteter som ger värde till kunden, var det finns flaskhalsar, vilka slöserier som finns och utifrån detta se möjligheter och ge förslag på förbättring. Inkluderat i värdeflödesanalysen är värdeflödeskartor som visuellt visar vilka processer som är med i produktionsflödet, i vilken ordning allting sker och hur lång tid respektive process tar. Peab tillverkar pålar i olika längd och det är därför även intressant att analysera skillnaden på olika sorters pålar. Värdeflödesanalyser är därför gjorda på en kort påle, 6 eller 8 meter och en lång påle, 12 eller 14 meter i varje fabrik. Detta både för att se skillnaden mellan olika pållängder samt mellan fabrikerna. Informationen som används i värdeflödesanalyserna kommer från egna mätningar i fabrikerna, data på siffror från Peab, intervjuer och egna observationer. Resultatet och analysen baseras sedan på dessa värdeflödesanalyser. Av resultatet kunde utläsas att ledtiderna i jämförelse med processtiderna var långa och andelen icke värdeskapande tid var hög, detta till stor del på grund av stora färdigvarulager och många transporter. Samtliga processer i flödet har slöserier och fabrikerna kan på flera ställen ta lärdom av varandra, men grunden till de största problemen som identifierats är utformning och platsbrist i fabrikerna.
 • Post
  Arbetsmiljöns påverkan inom detaljhandeln. En studie om hur vakanta arbetstjänster påverkar personalomsättning, försäljning & kundupplevelse
  (2022) Erhardsson, Viktoria; Skagerström, Amanda; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Lind, Frida
  This report follows a study of how the work environment interfaces with the everyday life of a coworker in retail. The current problem that IKEA Uddevalla is facing is the appearance of vacancies and that these vacancies are not replaced when they occur. How the vacancies affect the work environment, turnover of staff, co-workers, customers and profit is not known by IKEA today. In the current situation IKEA takes staff from the department Saluhallen when it is needed at other departments. This is because IKEA does not think having vacancies at Saluhallen affects the profit as much as it does at, for example, the kitchen department. The aim of the study is to find out how the amount of co-workers influences the work environment and hence the profit at Saluhallen. The study resulted in a couple of elements that keeps the staff motivated at work in the retail industry and also some elements that keeps them going to their job and not wanting to quit their positions. The most common answer from the staff was that they consider the amount of staff being too low and as a result of this their work feels more stressful. A stressful environment leads to a higher staff turnover and a lower quality of the customer service. The report identified four different elements that are affected by the lack of staff; the well being of the staff, how the appearance of the department appeals to the customers, the knowledge of the products and the customer service. All the elements above affect the profit. Despite IKEA saving the salary of the vacant position, the study showed that it is more profitable to replace vacant positions immediately. This can be explained by the advantageous outcome of a fully staffed department. The staff is healthy which decreases the staff turnover, the staff have more time for additional sales and purchases are not left out because of lack of staff. Altogether the result is that by replacing vacant positions, Saluhallen could increase their profit with 240 065 swedish crowns.
 • Post
  Analys och förslag på förbättringar av röntgenprocessen på Skaraborgs sjukhus
  (2022) Andersson, Alice; Halvarsson, Josefin; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Almström, Peter
  Swedish healthcare is facing many challenges, such as long waiting times as a result of a growing elderly population and an increased need for care which has caused a capacity deficit in healthcare. The growing medical demand requires increased medical measures, thus a solution is to improve the efficiency of the care process to meet the growing demand. The radiology department is one of the medical processes where the queue is growing and is also a shared, critical resource for most patient flows. Computed tomography examinations make up 30% of all examinations performed at Skaraborgs sjukhus. The capacity of the radiology department is insufficient to meet the existing need and approximately 25% of patients in need of computed tomography examinations is not provided with care in time. Thus, it is considered important to improve the efficiency of the computed tomography process in order to provide patients with the right care in time. The aim of this thesis was to describe the current radiology process and identify the largest areas where the capacity can be improved. Furthermore, the identified areas were the basis of the analysis aimed at presenting improvement proposals regarding how Skaraborgs sjukhus can increase capacity with existing resources. The study has been carried out at the division in charge of scheduling patients appointments and at the radiology unit working with nonemergency patients. Primary data has been collected through observations and interviews. Secondary data regarding previously performed examinations have also been analyzed to achieve the purpose of the thesis. The thesis found a number of areas where the capacity could be improved within the radiology process. The work of the scheduling division was found to be affected mainly by external factors. The main areas of improvements in the radiology unit were lack of routines of registrations and variation in examination time as a result of preparations varying in time. Based on the areas of improvements described above, the following improvement proposals were developed. A suggestion is to introduce standardized work methods for registration of start- and end times of examinations and further focus on flow efficiency. Moreover, a proposition is to move the work associated with changeover and set up time to a separate room. The proposed improvements are expected to contribute to an increased efficiency of the radiology process, however, it is uncertain if the improvements can be carried out with existing resources.
 • Post
  Affärsmodeller inom e-handel. Hur en digital transformation av affärsmodeller hjälper företag att uppnå konkurrenskraft på e-handelsmarkanden
  (2022) Lundberg, Anna; Sandbeckar, Ebba; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation; Kans, Mirka
  Trading through digital channels has increased during the last years and will continue growing in the future as well. Being a part of the digital transformation and running e-commerce creates new requirements for business operation and activity. It's important to create a perception and knowledge about the business to succeed and to meet these requirements. Business model canvas is a tool that can be used to map a company's business model, to create an understanding of the business operation and activities. This work aims to create an understanding of how business models have been affected by the digital transformation and how to create a competitive business model in e-commerce. The work of this process is in the form of a case study at a wallpaper company named Perswall. Perswall produces specially adapted high-quality wallpapers, which are printed on demand. The investment took off just over a year ago in order to make the brand grow. Perswall, unlike other wallpaper companies, conducts the majority of its sales by e-commerce and works to become competitive in the seemingly immature wallpaper market. To create an understanding of digital transformation, e-commerce and Business model canvas has literature studies been conducted. The mapping of Perswall's business model is based on qualitative interviews with employees at the company. To create a better understanding of factors that create increased competitiveness, additional interviews with e-commerce experts have been arranged. The work presents proposals on how the company Perswall´s business model can be more adaptable to the e-commerce market. Further on, general success factors linked to the digital transformation of business models are presented. As a result of the studies, all parts of Business model canvas are important to achieve competitiveness on the e-commerce market. The internal building blocks are of great meaning as they, through their activities, resources and partnerships, strengthen the external building blocks. Without the external parts, the business would not have formed an opinion regarding customers' requirements and preferences. The result of achieving competitiveness is thus that the business has the right resources, activities and partnerships required to match the market's needs and create a strong value proposition. Culture plays a significant role in succeeding with a digital transformation of the business model. A successful transformation is strongly connected to the organization and its understanding of the business model. This is based on the fact that individual businesses have reached different stages of digital maturity. Further on, to have an understanding of your company's business model is important due to the fact that different companies have different customers and value propositions. A company's ability to transform their business model is another success factor. This means that the company is able to implement new tools and change the corporate culture. Important to highlight is also that there are more factors than the above presented. As is often the case, financial resources are needed to enable change and the use of new advanced technology and IT solutions.