Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 230
 • Post
  Indexering av audit-loggfiler i Microsoft Azure Kubernetes Service
  (2023) Wahlberger, Erik; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering; Almström Duregård, Jonas; Svensson, Lars
  Denna rapport syftar till att finna metoder för att öka sökbarheten i så kallade audit-loggfiler från Kubernetes-kluster. Dessa filer fås i JSON-format och lagras i molnplattformen Microsoft Azure. Två varianter av ett mjukvarusystem har utvecklats. Variant 1 använder databashanteringssystemet MongoDb för att lagra information från audit-loggfiler på ett sätt sådant att sökbarheten ökas. Variant 2 använder ett filbaserat index baserat på ett B+-träd, där endast metadata lagras, som sedan används vid sökning av information i audit-loggfiler. Båda systemen har jämförts med avseende på indexeringstid, sökningstid, använd lagringskapacitet samt kostnadseffektivitet. Variant 1 lagrar information i databashanteringssystemet, vilket ej är fallet för variant 2 som hämtar information direkt ur filer lagrade i Microsoft Azure. För att lättare jämföra de två varianterna utan påverkan av yttre faktorer såsom nätverksuppkopplingshastighet, utvecklades en modifierad version av variant 2 där information hämtades från lokalt lagrade auditloggfiler. Resultaten visar på att variant 2, med lokalt lagrad data, presterar bäst vid samtliga mätningar.
 • Post
  MeadLoggr – En Webbapplikation för Mjödbryggeri
  (2023) Larsson, Oscar; Sela, Sebastian; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering; Duregård, Jonas; Lidell, David
  MeadLoggr är en webbapplikation vilken har konstruerats med det primära syftet att förbättra bryggningsprocessen för entusiaster inom mjödbryggning. Målet har varit att tillhandahålla en innovativ lösning som möjliggör enkel dokumentation och organisering av bryggeriprojekt. Genom att definiera tydliga mål har MeadLoggr framgångsrikt uppnått detta primära syfte. En väsentlig aspekt i MeadLoggrs utvecklingsprocess har varit att skapa en interaktiv och användarvänlig plattform. För att uppnå detta har gestaltlagar integrerats tillsammans med principer inom användarupplevelsedesign (UX-design) i applikationens utformning. Dessutom har användartester utförts för att systematiskt utvärdera gränssnittets intuitivitet med avseende på en fördefinierad uppsättning av kriterier. Genom att effektivt tillämpa UX-designprinciper i kombination med gestaltlagarna har MeadLoggr resulterat i en applikation vilken var lätt att använda, hantera och navigera för användare.
 • Post
  Arduino-baserad vattenpumpstyrning med PID-reglering
  (2023) Abdul, Kevin; Al-Ani, Montedar; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering; Duregård, Jonas; Peterson, Lena
  This project aims to validate the feasibility of integrating Arduino-based water pump control with PID-regulation with the help of an existing system. By utilizing Tinkercad, Arduino IDE, and various technical components, the study is conducted to provide empirical evidence that the system can indeed be successfully implemented using Arduino. Upon comparing the real system with the proof of concept system, notable similarities and differences can be observed. These differences arise from the distinct choice of components utilized in each system. The utilization of the ultrasonic sensor played a cruical role in our project, enabling us to conduct tests and obtain the achieved results. This hardware proved indispensable to our research and experimentation. Several essential actions had to be followed in order to properly build the finished product. These actions included choosing the right components, making sure that the measurements were accurate, and figuring out the system’s ideal power needs. A successful outcome was made possible by each of these actions.
 • Post
  Design and Implementation of a Modern Standard Marine Communication Phrases (SMCP) Language Learning Application
  (2023) Ghadri, Mirco; Omar, Zakariya; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering; Svensson, Lars; Abdipour, Morteza
  This Bachelor’s thesis describes the development of a modern and updated Standard Marine Communication Phrases (SMCP) language learning application for the shipping and marine technology division at Chalmers University of Technology. The aim of this project is to design and construct a functional demo application that serves as a proof of concept and provides valuable insights for future development. By conducting data gathering, iterative design prototyping, and software implementation, the project successfully accomplished its goals. The outcomes include the identification of user needs and the creation and evaluation of a design prototype. Online surveys were utilized for data gathering and evaluation, allowing for the collection of user feedback and insights. The project resulted in the development of a fully functional cross-platform application compatible with Web, iOS, and Android platforms. The evaluation process validated the effectiveness of the design, while also highlighting potential areas for future enhancement. Ultimately the project’s findings and insights have the potential to significantly impact SMCP learning at Chalmers University of Technology and beyond.
 • Post
  Analog-till-Spiktåg-omvandlare – Spiktågs generering från en analog accelerations signal
  (2023) Axelsson, Philip; Weber, Carolina; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering; Svensson, Lars; Linde, Arne
  Projektet syftar till att modellera en omvandlare som genererar spiktåg baserat på accelerationsdata och efterliknar aktiviteten hos neuroner i människokroppen som detekterar acceleration. Målet var att skapa en energieffektiv och enkel modell för spiktågsgenerering som kan användas i samband med spikande neurala nätverk. Projektet omfattade flera centrala steg. Först genomfördes en grundlig litteraturgenomgång för att studera befintlig forskning inom området spiktågsgenerering och accelerationsdetektering. Baserat på den insamlade kunskapen och identifierade metoder valdes en lämplig metod för generering av spiktåg. Därefter utvecklades och implementerades omvandlaren. Det innefattade att utforma en modell för att omvandla accelerationsdata till spiktåg med hjälp av lämpliga inter-spike intervall. Omvandlaren är utformad för att vara anpassningsbar och möjliggör justering av inter-spike intervall (ISI) och tröskelnivåer för att kontrollera det genererade spiktågets firing-rate. Genom att ändra ISI-värden och tröskelnivåer kan man manipulera aktivitetsnivån hos spiktåget och säkerställa att det överensstämmer med önskat firing-rate. Slutligen presenteras resultaten och slutsatserna av projektet, inklusive en bedömning av omvandlarens förmåga att simulera neural aktivitet relaterad till acceleration. Projektets omfattning inkluderade även eventuella rekommendationer för vidareutveckling och tillämpningar av omvandlaren inom områden som neurala nätverk, robotik eller medicinsk teknik.