Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 49
 • Post
  Vägen till att bli klimatneutral, Aktuella strategier och kompensationsåtgärder inom anläggningsprojekt
  (2018) Nordgren, Nikas; Fransson, Johan; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö; Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
  Göteborg som stad och kommun är just nu mitt uppe i stora förändringar vad gäller infrastrukturen. Byggnationer som det västsvenska paketet medför både utsläpp och materialanvändning under produktionstiden. I detta arbete har vi utrett utsläpp inom återvinning och transport för en stadsväg. Med hänsyn till dessa aktiviteter, både deras klimatpåverkan och kostnad, har förslag på rimliga kompensationsåtgärder tagits fram. I syfte att se hur Skanska ligger till i utvecklingen mot klimatneutralitet har även ett antal miljöcertifieringar granskats. På detta sätt kan certifieringarnas påverkan på projekt utvärderas och jämföras, såväl individuellt som emot Skanskas eget miljöverktyg, Gröna kartan. För att genomföra undersökningen har vi använt följande metod: litteraturstudie med fokus på faktakällor och kommunala miljökonsekvensbeskrivningar, intervjuer med Skanska anställda och utomstående kunniga inom ämnet samt beräkningar för koldioxidutsläpp, koldioxidupptag och kostnad. Utifrån dessa miljö- och ekonomibaserade beräkningar och undersökningar har olika resultat tagits fram. Tabellen i materialet som jämför certifieringarna med Skanska visar på att Gröna kartan beaktar allt i undersökningen när det kommer till byggrelaterade kategorier, dock tappar den när det kommer till sociala och ekosystemrelaterade ämnen. Både byte av drivmedel och återvinning av massor på byggplatsen har påvisats vara bra lösningar gällande utsläpp. Vidare kom undersökningen fram till att återvinning av massor i projektet också är ekonomiskt gynnsamt, då många kostnader undviks. Beräkningar i rapporten visar också att kompensationsåtgärder som att plantera träd inte har någon stor påverkan vad gäller klodioxidupptag under vägens livstid.
 • Post
  Omriktare för solceller med energilager
  (2017) Olofsson, Simon; Johansson, Markus; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö; Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
  Box of Energy is a company in Gothenburg who offers battery storage in connection to both solar energy and wind energy and direct connection to the electric grid. They are working to raise the output power that their battery storage can deliver. One way to solve that is to find a new inverter. The company have also received a project to calculate how much battery storage is needed for a row of garages in a residential area where plug-in hybrid and electric cars will be charging. The purpose of this essay has been to find a new inverter for Box of Energy. This, so the company would be able to increase the output power of their battery storage. A market research was made by going to different inverter manufactures homepages and go through their datasheets for the inverters they offered. The project then went on to compare different providers of battery storages on the market. This was also done by visiting their homepages and going through datasheets. Then, lastly, calculation of the charging power for hybrid and electrical cars in a residential area was carried out. The area consisted of 150 houses and rows of garages with 16 garages on each row. The charging of the cars is assumed to happen simultaneously and that leads to very high load on the electric grid. By installing battery storage between the electric grid and the cars the load will be lower. Through the market research it was established that there is a big range of different inverters. They vary in both capacity and physical size. The inverter that was considered the most interesting one was SG10KTL-EC and is delivered by Sungrow power. When it comes to the residential area it could be established that the amount of battery storage was linked to the charging power that the cars demanded. If the garages only contained electric cars and not plug-in hybrids the load would be the highest and demand the biggest amount of battery storage units. At the same time, it could be established that the effect of not using any battery storage would lead to the need of changing the fuse since the original one would be too low. It would also be needed to install new cables. Should, on the other hand, a currently theoretical software be implemented that can distribute the charging of the cars evenly during the night, the load becomes significantly smaller and then battery storage would not be a necessary solution.
 • Post
  Verifiering av mätsystem i 132 kV matarledningssystem för Trafikverket - En undersökning av effektstyrning och dess energibesparing
  (2017) Bierich, Carl; Magnusson, Emil; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö; Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
  Ett nytt mätsystem har implementerats på en delsträcka i Trafikverkets matarledningssystem på 132 kV i syfte att mäta upp förluster på delsträckan. Kraftöverföring till tågtrafiken i norra och mellersta Sverige sker med ett matarledningssystem på 132 kV som via transformatorstationer är anslutna till kontaktledningsnätet utefter banan. Matarledningen försörjs via omformarstationer som omvandlar elkraften till frekvensen 16⅔ Hz och är anslutna till det svenska elnätet. Den fallande vinkeln för spänningen från norr till söder i, det svenska elnätet, på grund av produktion i norr och konsumtion i söder medför oönskade effektflöden i matarledningssystemet om inte spänningens fasläge i omformarstationerna kompenseras för detta. Trafikverket har utvecklat ett effektstyrningssystem, med vilket det är möjligt att kompensera för den fallande vinkeln i det svenska kraftnätet, genom att styra vinkeln och spänningen i omformarstationerna. Därmed fördelas lasten mellan omformarstationerna mer effektivt och överföringsförlusterna minskar. Syftet med examensarbetet är att genom mätningar med ett nytt mätsystem fastställa hur stor energibesparing som åstadkoms av effektstyrningssystemet på en delsträcka i matarledningssystemet. Det befintliga mätsystemet som främst används för övervakning har inte tillräckligt god precision för analys av energiflöden. För att verifiera det nya mätsystemet ställs det i jämförelse mot det äldre med olika beräkningsmodeller för effektförlusterna, utifrån de parametrar som tillhandahålls från mätsystemen. Mätperioder har utförts veckovis för att jämföra energiflöden då effektstyrningssystemet är av respektive på. Resultaten visar på att effektbesparingen beräknas med störst precision genom att använda en π-ekvivalent modell för ledningar samt mätdata hämtat från det nyare mätsystemet. Detta eftersom det nyare mätsystemet påvisar bättre noggrannhet än det äldre, även om vissa förbättringar är möjliga. Den estimerade årliga energibesparingen med effektstyrningen påslagen, för den undersökta delsträckan, är 208,7 MWh, vilket är en minskad energiförlust på 33,2 %.
 • Post
  Cirkulära materialflöden som standard vid byggnation av
  (2017) Gurbani, Emil; Lundquister, Stefan; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö; Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
  Flera museiverksamheter i Göteborg arbetar idag utifrån ett linjärt ekonomiskt system inom utställningsproduktionen. Sammanfattningsvis betyder detta att material köps, används och sedan hanteras som avfall. Sjöfartsmuseet Akvariet Göteborg har uppmärksammat detta arbetssätt och anser att det inte är hållbart i längden. Syftet med rapporten är att undersöka och ge förslag på alternativa åtgärder samt rutiner som kan leda till ett cirkulärt materialflöde och förhöjd återanvändningsgrad av utställningsmaterial. En kartläggning utfördes i Göteborg med syfte att undersöka hur museiverksamheter arbetar med hänsyn till miljö i utställningsproduktionen. Tanken med kartläggningen är att identifiera eventuella hinder i produktionen och få en fördjupad inblick i museiverksamheten. Insamlad information resulterade i ett antal förslag på verksamhetsåtgärder som kan förbättra och effektivisera utställningsproduktionen. Kartläggningen visar att museianställda i Göteborg idag är miljömedvetna och har en ambition att minska utställningsproduktionens miljöpåverkan. Vidare fastställs att museiverksamheter i Göteborg har potential att i framtiden utveckla och tillämpa den cirkulära ekonomins principer i utställningsproduktionen. De största hindren för att skapa en förbättrad cirkulär hantering av materialflöden sammanfattas som, strikta upphandlingsregler, brist på extern drivkraft, samt en avsaknad av resurser i form av tid och kunskap.
 • Post
  Varm asfaltsåtervinning - Sveriges utvecklingsmöjligheter inom varm asfaltsåtervinning med influenser från Tyskland
  (2017) Puljic, Olivera; Andersson Elsborg, Maria; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö; Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
  I Sverige utvecklas inte återvinningen av asfalt i samma takt som i vissa andra länder i Europa och därför har syftet med den här studien har varit att granska asfaltindustrin och undersöka potentialen för ökad användning av returasfalt på högtrafikerade vägar på uppdrag ifrån Skanska. Det här har gjorts genom en jämförelse med Tyskland som är ett land i framkant inom ämnet. Rapporten har genomförts genom en litteraturstudie samt intervjuer med olika aktörer i verksamheten och deras synvinkel på ämnet. Målet är att genom studier av Tysklands arbetssätt kunna ge förslag på möjliga åtgärder som går att tillämpa på den svenska asfaltbranschen. Idag finns det begränsningar för hur stora mängder returasfalt som får användas i de olika väglagen för att kunna säkerställa kvalitén på den färdiga vägen. Tyskland har god kunskap om det ingående materialet då de sorterar allt innan användning och kan på så sätt öka mängderna returasfalt i deras vägar. Deras regelverk uppmanar till innovation men är samtidigt strukturerat och tydligt gällande hantering av avfall. Detta har lett till en framgångsrik återvinning av asfalt där Sverige inte når upp till samma nivå av hållbarhet. Rapporten har tagit hänsyn till de olika förutsättningar som finns i länderna men också hur de svenska aktörernas attityd och agerande har varit gentemot användandet av returasfalt fram tills idag och hur det kan ha påverkat utvecklingen i Sverige.