Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 683
 • Post
  Användningen av tunnelavfall som cementersättare vid tunnelprojekt
  (2024) Alzaher, Danya; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Baba Ahmadi, Arezou; Banyai, Jon; Frydman, Bruna
  Denna rapport är ett resultat av det gemensamma intresset hos konsulter från Ramboll och Arup att identifiera hållbara lösningar för framtida tunnelbaneprojekt i Köpenhamn. Ett framträdande förslag är att utforska möjligheten att återanvända tunnelavfall (utgrävda jordmassor) som delvis cementersättare i betongplattan i tunnelns invert, vilket skulle minska cementanvändningen och främja principerna för hållbart och cirkulärt byggande. Syftet med denna studie är att utforska det utgrävda materialets reaktivitet och bedöma dess potential som en delvis ersättning för cement i betongblandningar med hänsyn till bevarandet av den önskade mekaniska hållfastheten. Förbehandling av materialet sker genom torkning och malning, följt av gjutning av betongkuber med 15% och 30% substitut av cementmängden med det utgrävda materialet. Därefter genomförs tryckhållfasthetstester för att bedöma materialets prestanda. För att analysera materialets kemiska sammansättning används röntgendiffraktion (XRD), medan ett R3-test genomförs för att bestämma dess reaktivitet och pozzolanitet. Resultaten tyder på att det undersökta materialet inte uppvisar pozzolaniska egenskaper och är därmed olämpligt som en cementersättare. Tryckhållfasthetstesterna visar på avsevärt lägre värden jämfört med traditionell portlandcement. Betongkuberna med 15% cementsubstitut visar liknande tryckhållfasthetsvärden som fyllmedel. Analysen med röntgendiffraktion (XRD) antyder att materialet har mineraliska egenskaper liknande kalksten, vilket möjligen kan förklara de observerade resultaten i tryckhållfasthetstestet.
 • Post
  Fallviktsförsök på armerade betongbalkar
  Claesson , Felicia; Persson, Julia; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Joosef Leppänen,; ,
  Armerad betong är ett vanligt förekommande material för skyddskonstruktioner, vilka kan behöva utformas för att kunna motstå impulsbelastning i form av explosionslast eller stötlast. Vid impulsbelastning är det främst den strukturella responsen avseende konstruktionens energiupptagningsförmåga som är av intresse snarare än lastkapacitet som vid statisk belastning. Den strukturella responsen kan dessutom skilja sig i betydande utsträckning mot den som fås vid statisk belastning. Målet med detta examensarbete var därför att öka kunskapen om strukturresponsen hos armerade betongbalkar utsatta för impulslast vid stötlast. Syftet var därmed att se hur energiupptagningsförmågan i en stötbelastad konstruktion är i förhållande till den för en statisk belastad. Arbetet startade med en litteraturstudie av tidigare års examensarbeten samt forskningsrapporter. Därefter genomfördes experimentella försök på armerade betongbalkar i laboratoriet för Konstruktionsteknik på Chalmers. Dessa försök bestod av fallviktstest på 12 balkar med olika konfigurationer för att sedan testa dessa samt sex referensbalkar i statisk trepunktsböjning. Resultatet av de dynamiska testerna utgjordes av töjningsfält och grafer av tiddeformationssamband som kunde tas fram med hjälp av digital image correlation (DIC) medan de statiska testernas resultat åskådliggjordes med hjälp av grafer av lastdeformationssamband. Därefter kunde balkarnas energiupptagningsförmåga räknas ut. Balkarnas olika konfigurationer jämfördes med varandra och resultaten från de dynamiska testerna visade på att det blev stor skillnad på responsen för balkarna med de två olika mellanläggen stål och gummi. De visade även att responsen blev annorlunda om balkarna innehöll byglar eller inte. De statiska testerna visade på skillnad i energiupptagningsförmåga för balkarna samt hur höga laster de klarade av. Där syntes det skillnad på vad för placering överkantsarmeringen hade samt om de tidigare testats dynamiskt eller inte.
 • Post
  Implementering av en databas i BIM; för en effektivare informationshantering
  (2024) Wakenius, Carl Ludwig; Svensson, Olof; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Johansson, Mikael; Johansson, Mikael
  Byggprojekt kräver hantering av en stor mängd data, med digitaliseringen har nya sätt att lagra och nyttja data vuxit fram. Med hjälp av molnteknologin har nya arbetsmetoder tagits fram för att kunna lagra information i molntjänster och göra den mer tillgänglig för alla discipliner, skalbart och med uppdateringar i realtid. Cloud-BIM är molntjänster kopplat till BIM vilket har skapat stora digitaliseringsmöjligheter inom branschen som ännu inte är helt implementerade. Examensarbetet har behandlat hur implementeringen av en databas, Interaxo BIM Data, kan förbättra och effektivisera informationshanteringen hos ett byggföretag. Arbetet har mynnat ut i att fokusera på att digitalisera standarddokumenten hos företaget. För att uppnå studiens mål har först en litteraturstudie genomförts för att skapa en djupare förståelse kring ämnets bakgrund och teoriramverk. Utifrån detta har frågeställningar skapats och framtagning av vald metod. Utöver litteraturstudien har metoden bestått av intervjustudier och experiment. Första delen bestod av att analysera hur företaget i dagsläget hämtar information från standarddokumenteten. Andra delen av experimentet genomfördes via BIM Data där vi har analyserat programvarans möjligheter genom att digitalisera standarddokumenten och applicera dessa i modellen. Intervjustudien gjordes med syftet att få en god överblick av företagets användningsområde och syn på BIM. Intervjuerna inleddes med att visa upp vår modell och följdes av intervjufrågor i semistrukturerat upplägg. Resultatet visade på att en mer informationsrik modell, i form av en databas, effektiviserar samtliga yrkeskategoriers dagliga arbete. Samtliga deltagare i intervjuerna var positivt inställda och något som noterades var de olika infallsvinklarna på de möjligheter som öppnades upp med en mer informationsrik modell. BIM Data hjälper även till att göra modellen mer lättillgänglig med sin webbaserade tjänst där involverade aktörer kan redigera parametrar i modellen. Tack vare att tjänsten är molnbaserad sker uppdateringar i realtid och främjar samarbete via plattformen där discipliner alltid har tillgång till de senaste uppdateringarna. Resultatet visade på att BIM Data var till störst nytta för standarddokumenten. Skälet till detta är att informationen lagras i “Items” och kan enkelt återanvändas på nya objekt och projekt. Återanvändandet av information ger BIM Data en styrka för en mer informationsrik modell, dock kvarstår utmaningen för projektspecifik information. Något som lyfts som en eventuell lösning är hårdare kravställning på konsulter, då mycket tillgänglig information inte läggs in i modellen i dagsläget. BIM Data visar däremot lösningar för att bidra till en mer informationsrik modell genom samarbete, tillgänglighet och flexibilitet.
 • Post
  Informationsförluster i byggprocessen; orsaker, konsekvenser och lösningar
  (2024) Pettersson, Ananya; Sjöquist, Isak; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Roupé, Mattias; Sjöstedt, Kristian
  I dagens byggprocess i Sverige är informationshanteringen bristfällig och kommunikationssvårigheter förekommer. Byggnadsprojekt omfattas av stora mängder information som ska samordnas av flera olika aktörer. Effektiva informationsflöden är avgörande för att säkerställa lyckade resultat. Därför undersöker detta examensarbete hur information förloras, vilka konsekvenser det får samt identifierar lösningar för att minska informationsförluster. För att nå målet med arbetet utfördes en litteraturstudie som ger en bakgrund till ett traditionellt ritningsbaserat byggande, jämfört med ett modellbaserat byggande. Båda arbetssätten utgår från en digital 3D-modell, där det ritningsbaserade arbetssättet senare i byggprocessen använder pappersritningar som primära bygghandlingar. Detta anses skapa informationsförluster då objektsinformation ur digitala modeller inte kan överföras till pappersritningar, samt att flera olika informationskällor skapas. En kvalitativ studie genomfördes där projektörer intervjuades för att få en inblick i hur information hanteras i byggprocessen. Tillsammans med litteraturstudien kunde slutsatsen dras att de största problemen med informationshantering beror på det traditionella arbetssättet där förtroendet för modeller avtar under produktionsfasen. Detta leder till dubbla arbetsprocesser där flera olika informationskällor skapar osäkerhet kring pålitligheten då all information ur modeller inte kan förmedlas på pappersritningar. När det finns osäkerheter eller saknas information i bygghandlingar ökar risken för felaktigheter som leder till ändringsarbeten. Detta bidrar till ökade kostnader, förseningar och materialspill. Om dessa problem inte kan åtgärdas på grund av förbrukad budget eller tidsbrist kvarstår felen när byggnaden är färdigställd. Informationsflödet kan effektiviseras med en modell- och informationsbaserad byggprocess genom att användas som den enda informationskällan i projekt samt genom möjligheten att implementera objektsinformation. Däremot anses okunskap hos olika aktörer kring möjligheter med detta arbetssätt motarbeta en utveckling då det ritningsbaserade arbetssättet upplevs bekvämligt. Därmed behöver kunskapen hos aktörer, främst hos personer i beslutsfattande positioner, ökas för att skapa förändring.
 • Post
  Optimering av flödesprocesser i projektering med Dynamo; en utredning kring möjligheterna och begränsningarna att optimera datautbytet mellan arkitektur och konstruktion med Dynamo
  (2024) Sbinati, Ramez; Söderberg, Oscar; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE); Johansson, Mikael; Johansson, Mikael
  Byggbranschen har digitaliserats och med detta medförs en projekteringsprocess präglat av digitala modeller och ett informationsutbyte av projekts olika parter. Med hjälp av modelleringsprogram, däribland Revit, skapas nya processflöden i projekteringsprocessen. Med visuella programmeringsverktyg, såsom Dynamo, har modelleringsprogrammens möjligheter vidgats och utveckling av effektivare processflöden har blivit mer tillgänglig för den enskilde ingenjören. Detta arbete har utforskat Dynamos möjligheter till att skapa automatiserade processflöden mellan konstruktörer och arkitekter. Arbetet har gjorts på uppdrag av VBK genom en litteraturstudie av den teoretiska projekteringsprocessen, en intervjustudie av VBK:s nuvarande projekteringsprocess samt en fallstudie där vi laborativt programmerat skript. Fallstudien uppgick till fem olika fall i datautbytet mellan konstruktörer och arkitekter, där tre olika K-modeller har varit utgångspunkt. Fallen behandlar olika moment där metadata, skapandet av objekt, geometrier och abstrakta villkor hanteras. Det laborativa arbetet kulminerade i sju olika skript som belyste Dynamos begränsningar och möjligheter för dessa moment genom den problematik som uppstod vid programmeringen. Resultaten visar att Dynamo kan eliminera manuellt arbete vilket kan bidra till tidsbesparing, mindre risk för mänskliga fel, eliminera mindre givande och repetitiva uppgifter. Arbetets slutsats resulterade i att det aktuella projekteringsskede för skriptet, projektets storlek, detaljeringsgrad och skriptets omfång, är styrande för möjligheten av automatisering och optimering av respektive flödesprocess. Skripten har olika känslighet för variationer i modeller och varierande metadatastruktur.