Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 648
 • Post
  Collaborative Robot in sand core assembly: Are collaborative robots a good solution in sand cores assembly?
  (2022) Andric, Anton; Danielsson, Jens; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science; Stahre, Johan; Valsamidis, Nikos; Salunkhe, Omkar; Lundberg, Jesper; Gustafsson, Marcus; Zell, Hampus; Gottschlich, Marcus; Carlsson, Annika
  At the Volvo site in Skövde they develop and manufacture engines and engine-related components. The main use of the engines is in trucks, but they are also manufactured for industrial use and marine use. Except for the assembly factory, there are three foundries and one machining factory on the site. Components from these factories are either sold separately or transported to the assembly factory for assemblage. With the help of Visual Components and the virtual commissioning approach, Fanuc CRX-10iA/L robots were implemented in a simulation in an attempt to automate the sand core assembly for smaller volumes. To perform this project, the methodology was based on reviewing literature around the keywords of the project and learning the software through tutorials and guides with different exercises. The aim of the project was to simulate if there is a feasible way of implementing collaborative robots in the current assembly process whilst answering the research questions that had been given and are presented in the report. The results of the project are presented and concluded that it is possible to implement collaborative robots in the current assembly process although some adjustments need to be implemented to the current layout.
 • Post
  Utveckling av manuellt spel inom militär logistik
  (2022) Bernald, Sebastian; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science; Tuveson, Jonas; Tuveson, Jonas
  The work was based on Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, seeing a need to teach the subject of military logistics to operations analysts. With a physical board game, the target group will be able to learn basic concepts and knowledge in the subject that can be useful in their work. The purpose was therefore to increase the knowledge of military logistics among operations analysts through the design of the game. The goal was to develop a concept in the form of a playable prototype for a physical board game in the category of military logistics and the result that the project would lead to be a complete concept with working game rules. The work thus excluded the manufacturing process and possible adaptation for the consumer market since the game was only intended for internal use. The work began with the theoretical frame of reference, where studies were done on military logistics, game design as well as cognitive aspects. This resulted in greater knowledge in the areas and the project therefore proceeded with data collection methods such as interviews and workshops. The collected data were then analyzed using analysis methods such as KJ analysis. Views that emerged in the KJ analysis included how the game could be made more dynamic and in the long run more fun by applying, among other things, the uncertainty factor. Creating a dynamic game was a high priority. After the data collection was completed, the idea producing phase began. This phase has included methods such as brainstorming. To evaluate the concept, a PUGH matrix was applied. The result is a physical game concept in the subject of military logistics. In short, the game is about transporting resources to units and transport needs away from units. At the same time, the units are responsible for defending areas that are attacked. Which area is attacked is determined by direction badges and attack cards. The players play in teams and the goal is to reach a certain number of winning points together. The game concept was created in one copy but can be manufactured in small series if the client would need more copies. It is also possible for the client to develop the game with more advanced rules if needed.
 • Post
  Ergonomisk analys av Space Productions utställningar: Framtagning av en ergonomisk guide
  (2022) Nyström, Stina; Odqvist, Linnéa; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Berlin, Cecilia; Edanius, Robert; Berlin, Cecilia
  Arbetet har utförts i sammarbete med företaget Space Production AB, som designar olika typer av miljöer. Det kan vara allt ifrån mässmontrar, events för TV-produktioner, till mer stationära utställningsmiljöer som exempelvis på Universeum. Företaget har varit aktivt sedan 1992, men har aldrig undersökt ergonomin i sina miljöer. Ergonomi är en faktor som är viktig för att alla människor skall känna sig inkluderande och uppleva en miljö positivt. Syftet med projektet var att identifiera om det fanns några kritiska brukare som interagerar med miljöerna, alltså personer som kan ha svårt att ta del av, eller använda, miljöerna. Genom att identifiera mönster i hur Space Production AB arbetar skapades en guide som innefattar hur vanligt förekommande element går att förbättra ur ett ergonomiskt perspektiv. Arbetet utgick från följande frågeställning: - Går det att göra en generaliserad ergonomisk guide för Space Produktions utställningar? För att samla in data som kunde ligga till grund för guiden genomfördes intervjuer med konstruktörer och projektledare på Space samt med en värd på en utställning de producerat. Det utfördes även observationer på utställningar samt granskning av äldre projekt. Datan analyserades och resulterade därefter i en guide med välutvecklat gränssnitt som ökar användarvänligheten. Guiden innehåller riktlinjer som bygger på Design för alla, som innebär att produkter och miljöer ska utformas på ett sådant sätt att de kan användas av alla utan att någon behöver anpassa sig. Guiden omfattar både fysisk- och kognitiv ergonomi. Resultatet kan användas i stora delar av Spaces arbetsprocess, samt att det kan bli ett argument för varför Spaces eventuella kunder skall välja dem framför en konkurrent. Guiden kan användas som en säljpunkt eftersom att den bidrar till god ergonomi i utställningar den implementeras på, samt att den sociala hållbarheten blir bättre för de personer som jobbar i miljöerna.
 • Post
  One of the Kind: Utveckling av en paraplyorganisation
  (2022) Alveborg, Rebecka; Adolfsson, Ebba; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Heinerud, Johan; Heinerud, Johan
  One of the Kind - utveckling av en paraplyorganisation är författad av Ebba Adolfsson och Rebecka Alveborg på institutionen för Industri och Materialvetenskap på Chalmers Universitet. One of the Kind - utveckling av en paraplyorganisation är ett examensarbete som utförts i samarbete med Balsgård Foodtech. Projektets syfte var att utveckla verksamheten kring en organisation - One of the Kind - vars mål är att etablera småskaliga dryckesproducenter på den stora marknaden, och därmed föra dessa närmre sina slutkonsumenter. För att kunna basera utvecklingen på välgrundade beslut utfördes makro-, mikro-, intressent- och produktportföljsanalyser, där metoder såsom KJ-analys, intervjuer och enkätundersökningar applicerades. Detta mynnade ut till mål och förutsättningar som utgjorde ramverket för organisationens funktioner. Vidare utfördes en konceptframtagningsfas som lade grunden för hur organisationens verksamhet bör se ut. Detta resulterade i ett marknadserbjudande presenterat genom metoden The Seven P’s, där One of the Kinds nyckelaktiviteter, identitet och processer beskrivs. Vid vidareutveckling rekommenderas analys av organisationens ekonomiska system. Vid expansion av organisationens produktlinje rekommenderas marknads-och intressentanalys i linje med detta projekts metodik.
 • Post
  Kvalitetssäkring av IKEA’s produktutvecklingsprocess: Identifiering av kritiska faktorer och potentiella förbättringsåtgärder
  (2022) Käll, Emma; Schøien, Kajsa; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Wranne, Olof; Wranne, Olof
  IKEA är ett globalt möbelföretag med en stor försäljning av sina varor världen över. Avdelningen som ansvarar för produktutveckling gällande sovrum har i det senaste upptäckt en ökning av bristande kvalité i produkter, som inte upptäcks i tid eller överhuvudtaget. IKEA har därav ett behov av att säkra upp sin process för att minimera riskerna för säljstopp, försenade säljstarter och återkallning av redan producerade produkter. Arbetet har ämnat undersöka produktutvecklingsprocessen på IKEA genom de två frågeställningarna “Vad är det som påverkar att det kan bli bristande kvalité på IKEA’s produkter?” och “Hur kan IKEA’s produktutvecklingsprocess bli mer kvalitetssäker?”, för att nå målet att försöka kvalitetssäkra processen. Arbetet inleddes med en gedigen datainsamling av både teori och fakta från IKEA, för att generera så mycket information som möjligt kring problematiken. Intervjuer användes som den primära datainsamlingsmetoden, men även observationer och en dokumentär källa gav betydelsefull data till arbetet. Därefter genomfördes en analys av den insamlade datan med hjälp av metoderna KJ och träddiagram, vilket landade i ett antal olika faktorer som påverkar produktutvecklingsprocessen idag. Av de totalt 17 faktorerna som identifierades, är de främst fyra stycken som visar sig vara påverkande för en bristande kvalité, vilka är Framtagning av tester, kravspecifikation, gränssnitt mellan beslag och produkt och design freeze. Idégenerering kring dessa faktorer resulterade i ett antal rekommendationer, vilka avser hjälpa IKEA säkra upp kvalitéten på produkterna i sin produktutvecklingsprocess.